Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Klager 

Som hovedregel kan du klage over (appellere) afgørelser, der er truffet af en byret. Det gælder for både civile sager, straffesager, skiftesager, fogedsager samt tinglysningssager.

Hvis den afgørelse, du ønsker at klage over, er en kendelse, er appelformen kære. Hvis den afgørelse, du ønsker at klage over, er en dom, er appelformen anke.

Klage over rettens dommere kan ikke gøres gældende ved anke eller kære. Der er særlige regler for klage over dommere.

Hvad kan du klage over?
Hvis du mener, at en dommer har opført sig forkert under behandlingen af en sag, kan du klage over ham eller hende. Efter retsplejelovens ordlyd skal der være tale om, at dommeren ”har gjort sig skyldig i forsømmelse eller skødesløshed i embedsførelsen” eller har udvist ”utilbørligt eller usømmeligt forhold”. Der er ikke tale om en vurdering af rigtigheden af dommerens afgørelser i sagen.

Der er ikke faste kriterier for, hvilke typer opførsel der er omfattet af forsømmelse, skødesløshed og utilbørlige eller usømmelige forhold.

Det er ikke afgørende, om forholdet er sket under et retsmøde eller under den øvrige behandling af sagen.

Hvem kan du klage over?
Efter retsplejelovens § 48 og § 49 kan du klage over dommere.

Efter § 55 gælder det samme for retsassessorer, dommerfuldmægtige, justitssekretærer, midlertidigt beskikkede dommere og sagkyndige retsmedlemmer.

Hvad kan du ikke klage over?
Der er nogle klager, som retspræsidenterne og Den Særlige Klageret ikke har mulighed for at behandle.

Du kan ikke klage til retspræsidenterne eller Den Særlige Klageret over afgørelser truffet ved behandlingen af en konkret sag.

Hvis du er utilfreds med domstolenes konkrete afgørelser, må du benytte retsplejelovens muligheder for at appellere afgørelsen.

Du kan heller ikke klage til retspræsidenterne eller Den Særlige Klageret, hvis du mener, at en dommer har begået et strafbart forhold. Strafbare forhold skal meldes til politiet.

Hvornår kan du klage?
Din klage skal være modtaget inden 4 uger efter, at du er blevet bekendt med det forhold, som du vil klage over. Det gælder klager til såvel Den Særlige Klageret som til retspræsidenterne.

Klageretten kan i særlige tilfælde se bort fra en overskridelse af fristen.

Til top Sidst opdateret: 16-04-2008 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her