Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kendte fejl og mangler 

Se fejl og mangler på minretssag.dk. Listen opdateres løbende, efterhånden som fejlene bliver opdaget og rettet.

Rettelser

Med opdateringen den 26. oktober 2018 kl. 18.00 er det igen muligt at udpakke zip-filer.

 

Opdateringen af Civilsystemet og minretssag.dk den 1. oktober 2018 kl. 18.00 havde fokus på "Påstande".  Nedenstående generelle rettelser er blevet foretaget. Derudover er der blevet løst en række enkeltstående fejl.

 • Historiske påstande vises nu igen korrekt - både på fanen "Påstande" og i dokumentet "Påstandshistorik".
 • Ændring af påstand - appel:
  • Når en parti en appelsag vil ændre en allerede oprettet påstand på sagen, vil brugeren ved tryk på "+ ændre påstand" blive ført igennem en række procestrin. Disse er nu tilrettede, således at funktionen igen fungerer korrekt.
 • Ændring af påstand som sagsøgt:
  • Når en parti en appelsag vil ændre en allerede oprettet påstand på sagen, vil brugeren ved tryk på "+ ændre påstand" blive ført igennem en række procestrin. Disse er nu tilrettede, således at funktionen igen fungerer korrekt.

Kendte fejl og mangler

Der vil fortsat være følgende væsentlige fejl og mangler:

Advisering og påmindelser
Der er på nuværende tidspunkt følgende udfordringer med adviseringer:

 • Påmindelse om kommende frist sendes kun til den fristansvarlige.
 • Hvis en frist er oprettet før den 6. april 2018, vil der, hvis fristen overskrides, sendes en advisering til alle, og ikke kun de fristansvarlige.
 • Der sendes ikke adviseringer i afsluttede sager. Retterne er gjort opmærksomme herpå.
  Derfor kan det opleves, at sager skifter status til "verserende", selvom sagen er afsluttet.
 • Enkelte oplever fortsat at modtage påmindelser omkommende retsmøder, selvom dette er fravalgt.
 • Enkelte oplever at modtage advisering om nyt, selvom der ikke er sket noget nyt på sagen.
 • Enkelte oplever periodevis forsinkelse på adviseringer.

Advokater med samme CVR
Hverken Civilsystemet eller minretssag.dk kan desværre håndtere, hvis der er tilknyttet flere advokater med samme CVR.nr. på samme sag - dette gælder både, hvis de repræsenterer parter på samme "side" og hvis de repræsenterer parter på hver sin "side" af sagen.

 • Hver sin side
  Såfremt både sagsøger og sagsøgte er repræsenteret ved advokater med samme CVR.nr. tilknyttet, anbefaler vi følgende omgåelse:

Oprettelse af sagen

 1. Sagsøger og sagsøgers advokat oprettes på normal vis
 2. Sagsøgte oprettes på normal vis
 3. Sagsøgtes advokat tilføjes som "Anden partsrepræsentant" og "Virksomhed" med angivelse af advokatfirmaets CVR.nr. Ved "Andet virksomhedsnavn eller binavn" indtastes advokatens navn: "Advokat Navn Efternavn".

Når man indtaster CVR.nr. på begge sider, vil systemet, når advokatfirmaet logger ind, nogle gange opfatte dem som repræsenterende sagsøger og nogen gange som repræsenterende sagsøgte.

 • Derudover gælder nedenstående anbefaling uanset om advokaterne befinder sig på samme "side" eller hver sin "side"

  Indlæsning af dokumenter
  1. Når advokaterne skal indlæse dokumenter på sagen, anbefales det, at de anfører, hvem de indsender på vegne af i selve dokumentet.

 • Journalnummer
  På grund af den manglende konsistens ved login kan oplysningerne om journalnummer vises som kommende fra den anden advokat på sagen - dette gælder også for så vidt angår adviseringsmail, hvoraf journalnummer fremgår.

Afsluttede sager
Ved filtrering på sager, der har status "afsluttet", er det ikke muligt at se parternes navne i den viste liste.

 

Appel
Det er ikke muligt at oprette en appel, hvis datoen, der indsættes under "Den appellerede afgørelses dato" under procestrinnet "Anmodning" er fra "dags dato".

 
Det er ikke muligt at appellere en Sø- og Handelsretssag til Højesteret.
Arbejdsgang: kontakt Sø- og Handelsretten og aftal en midlertidig arbejdsgang for den konkrete sag.


Dan samlet fil
Når størrelsen af filer, der samles, bliver for stor, er det ikke muligt at lave en samlet fil, idet systemet returnerer med en fil, der hedder casedump.json.


Frister
Det er ikke muligt at håndtere frister fra frist-oversigten på portaloverblikket.

Anbefalet arbejdsgang: Åbn sagen og håndter fristen under fanen "Frister".


Frist-oversigten kan indeholde frister på sager, selvom advokaten/partsrepræsentantens rolle på sagen ikke længere er aktiv.


Frister, der udløber dags dato, vises ikke på frist-oversigten på portaloverblikket.


Portaloverblik
Portaloverblikket viser ikke det korrekte udsnit af "Frister og retsmøder".

Anbefalet arbejdsgang: Benyt listevisningen af frister og retsmøder for at få et fuldt overblik.

 

Retsafgift
Det opleves, at beregningen af retsafgiften på minretssag.dk runder ned til nærmeste 10'er i stedet for op.

Anbefalet arbejdsgang: Ving af ved "Indtast en anden retsafgift" og angiv det korrekt beløb.

 

Rettighedsgrupper
På nuværende tidspunkt kan man ikke både opnå særlige rettigheder ved afkrydsning ved "upload" og "betaling". Hvis man vil kunne begge dele, skal man ikke foretage nogen afkrydsning (afkrydsningsmulighederne i "Generelle grupper" skal være blanke).


Sambehandling
I sager, der sambehandles, oplever enkelte brugere problemer med at indlæse dokumenter til flere sager på én gang. Dokumenterne skal i stedet indlæses på hver enkelt sag.


Tvangsfjernelsessager
Som sagsanlægger er det ikke muligt at oprette "Anden part" på denne sagstype.

Anbefalet arbejdsgang: Anfør ved sagsanlæggelsen, hvem der kan betragtes som "anden part" i sagen og retten kan herefter oprette disse på sagen.

 
Domstolene beklager den ulejlighed dette skaber. Fejlene bliver rettet hurtigst muligt.

 

Opmærksomhedspunkter:

 

Betaling af retsafgift

Du kan betale på minretssag.dk med Visa/Dankort, Dankort samt MobilePay. Der opkræves ikke gebyrer hos betaleren ved anvendelse af disse betalingsmidler.

Du kan for tiden ikke betale med andre kort (kreditkort) på minretssag.dk. Det skyldes, at betalingsmodulet på minretssag ikke kan håndtere de nye regler for gebyrbetaling. Læs mere under spørgsmål & svar til retsafgift. 

Domstolsstyrelsen arbejder på at få fjernet alle betalingsgebyrer for private forbrugere (med betalingskort udstedt indenfor EU). Indtil det er på plads, henviser styrelsen til gebyrfri betaling med Dankort, Visa/Dankort eller MobilePay.

Indtil der igen åbnes for betaling med andre kort på minretssag.dk, vil det i en overgangsperiode være muligt at betale med bankoverførsel direkte til retten.  

Modtager man en frist til betaling af retsafgift uden en opkrævning af retsafgiften, kan man ikke betale retsafgiften via minretssag.dk. Send en meddelelse til retten herom via sagen på minretssag.dk, så vil retten oprette en opkrævning til brug for din betaling.

 

Årsopgørelse og anmodning om fri proces
For at anmode om fri proces skal man trykke ”tilføj dokument” og vælge dokumenttype ”meddelelse”, da det her er muligt at vælge, at det kun er retten, der skal kunne se årsopgørelsen.

 

Anlæggelse af konkurskarantænesager
Sager om konkurskarantæne efter konkurslovens kapitel 20 kan alene anlægges af kurator. Kurator skal derfor oprette sagen på følgende måde:

Ved sagsøger:

 • Vælges partstype person, da sagsøger er kurator.
 • Ved ”Navn” angives: ”Advokat Navn Efternavn som kurator i Virksomhedsnavn under konkurs”.
  Obs - hvis virksomhedens navn indeholder tal - skal der blot udfyldes "Advokat Navn Efternavn som kurator".
 • Feltet ”CPR-nr.” behøves ikke udfyldt.
 • Ved ”Virksomhedsnavn eller anden betegnelse” angives kurators navn efterfulgt af virksomheden under konkurs’ navn og cvr.nr.: ”Advokat Navn Efternavn som kurator i Virksomhedsnavn under konkurs (CVR. xxxxxxxx)”.
 • Der vinges af ved ”Ukendt/beskyttet adresse”.

Ved advokat:

 • Kurator oprettes som advokat for sagsøger på almindelig vis med advokatfirmaets adresse og CVR.nr.

De øvrige punkter anføres som sædvanligt og sagen anlægges.

Bemærk at der pt. er begrænsninger på antal tegn i felterne ”Navn” og ”Virksomhedsnavn eller anden betegnelse”, hvorfor forkortelser da kan blive nødvendige. Angiv i så fald det fulde navn ved ”Kort beskrivelse”.

 

Indlæsning af filer
Alle filer, som indlæses på minretssag.dk, skannes for virus. Det betyder desværre, at man ved indlæsning af flere filer i én arbejdsgang vil kunne risikere at skulle starte forfra, hvis blot en enkelt fil fjernes som følge af virustrussel.
Man kan komme uden om dette problem ved at indlæse sine filer én ad gangen. Man vælger ”Tilføj fil”, tilretter data om filen, hvis det er nødvendigt, og dernæst trykkes fortsæt og man bringes til næste trin. Man kan klikke tilbage igen ved at trykke på Bilag-menuen i venstre side af skærmen.

 

Udbedring af fejl og mangler
Ved frist på udbedring af fejl og mangler finder man stævningen til rettelse under ”Kladder” på portaloverblikket.  

Man kan også håndtere fristen for udbedring af mangler. Herved åbnes et nyt billede med kladde af stævningen til rettelse. Efter rettelse sendes sagen til retten igen ved at trykke på ”Anlæg sagen”.

For at se hvilke udbedringer retten ønsker, skal man åbne sagen og gå i fanen ”Dokumenter og meddelelser”. Vælg underfanen ”Korrespondance” og finde rettens brev om udbedring af mangler. 

 

Fristen er ved at blive håndteret
Nogle brugere oplever at få meddelelse om, at man ikke kan håndtere en frist, idet ”Fristen er ved at bliver håndteret”. Dette kan skyldes, at en anden bruger i virksomheden eller klienten har opstartet, men ikke gennemført handlingen.  Handlingen er gemt under "Kladder" på portaloverblikket. Du kan enten fortsætte arbejdet med den kladde eller slette kladden, for at kunne håndtere fristen.

 

Anmodning om genoptagelse af sag
Ved anmodning om genoptagelse sender man en meddelelse til retten via sagen på minretssag.dk, hvori man anmoder om genoptagelse og angiver en begrundelse. Man skal IKKE vælge "Opret appel".

 

Appel
Appel af en ikke-digitaliseret sag sker via evt. mail til retten, som derefter digitaliserer sagen, der sendes til Landsretten.

Ved appel er det ikke muligt for indstævnte/indkærede at tilføje svarskrift på sagen, før der er oprettet en frist til svarskrift i appelinstansen. Hvis du ønske at indgive et svarskrift, og der endnu ikke er givet frist til svarskrift på minretssag.dk, skal du derfor kontakte appelinstansen, så de kan oprette muligheden for at indlevere svarskrift for dig.

 

Advisering og påmindelser

Advisering: Adviseringen er en besked om, at der er nyt i sagen, og sendes, når retten eller en sagsdeltager har foretaget sig noget på sagen. Adviseringer sendes til e-boks eller – hvis du selv har angivet anden adviseringsmail på minretssag.dk - til denne mailadresse i stedet.

For at undgå at sagsdeltagerne modtager for mange adviseringse-mails, sendes der kun én advisering pr. dag kl. 17 pr. sag, hvori der er sket noget nyt. Der adviseres ikke om hver enkelt handling på sagen. Du er derfor nødt til at orientere dig om det nye på sagen ved at åbne sagen på minretssag.dk.

Ved advisering om ny frist i sagen vil alle med adgang til at se fristen blive adviseret.

Påmindelser: Påmindelsen er en besked om, at en frist udløber, eller at der afholdes retsmøde i sagen. Påmindelser sendes til e-boks eller – hvis du selv har angivet anden adviseringsmail på minretssag.dk - til denne mailadresse i stedet. Påmindelsen udsendes tre dage før fristens udløb eller tre dage forud for, at retsmødet afholdes. Advisering med påmindelser om retsmøder og frister udsendes individuelt og løbende på hver sag.

OBS: Advokater, der er tilknyttet flere arbejdspladser, skal være opmærksom på eventuelt at rette deres mailadresse til advisering. Advokatsamfundet undersøger, om det kan lade sig gøre, at samme advokat har forskellige mailadresser på tværs af forskellige arbejdspladser.

 

Kontonummer
Advokatsamfundet ligger ikke inde med oplysninger om advokatkontorernes kontonumre.

Det er på nuværende tidspunkt ikke et felt, advokaterne kan udfylde på portalen. Det er noteret som et ønske til videreudvikling.

Hvis der skal ske udbetaling til advokaten, må rettens medarbejder i de konkrete situationer kontakte advokatkontoret og få kontonummeret oplyst, såfremt det ikke kendes i forvejen.

 

Ændring af kontaktoplysninger
Man kan ændre egne kontaktoplysninger, f.eks. J.nr. eller adviseringsmail, via ”Mine oplysninger”. Du ændrer egne oplysninger i oversigten over sagsdeltagere ved først at markere dig selv i oversigten og vælge "mine oplysninger". Du kan kun ændre egne oplysninger.

 

Rettighedsstyring
Nye sager, der oprettes mod en virksomhed/myndighed, eller hvor en advokat i advokatvirksomheden er oprettet som advokat for sagsøgte, vil som udgangspunkt kunne ses af alle medarbejdere fra virksomheden/advokatfirmaet, som tilgår minretssag.dk, indtil virksomhedens administrator har tilknyttet rettighedsgrupper på sagen. Man kan som virksomhed i stedet tilvælge en lukket model, hvorefter adgangen til nye sager uden rettighedsgrupper begrænses til brugere med administratorrettigheder. Vælger man den lukkede model vil man skulle tildele rettighedsgrupper for at medarbejderne kan se sagen.

Virksomhedens brugere med administratorrettigheder kan foretage valget af lukket model på minretssag.dk på knappen "Rettighedsmodel", der findes på oversigten over sager.

I Nets Rettighedsstyring, kan virksomhedens NemID-administrator tillægge en medarbejder den generelle gruppe/rolle ”Upload” i de situationer, hvor medarbejderen skal kunne tilføje dokumenter til virksomhedens sager samt tilknytte relevante metadata. Generelle grupper/roller virker på tværs af rettighedsgrupper. Denne rolle giver imidlertid også adgang til at ændre påstand, ligesom rollen kan se alle sagens oplysninger og dokumenter. Dette skal tages med i betragtning, når man vælger hvilke medarbejdere, der evt. skal tildeles rollen ’Upload’.

Læs nærmere om Nets rettighedsstyring.

Til top Sidst opdateret: 26-10-2018 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her