Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sager om fredning af områder ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé 
20-09-2019 

Retten i Roskilde har den 19. september 2019 afsagt dom i to sager om Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 26. april 2016 om fredning af områder ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé og Taksations-kommissionens afgørelse om erstatning i den forbindelse.
 
I sagerne havde en gruppe lodsejere nedlagt påstande om, dels at Natur- og Miljø­­klagenævnets afgørelse om fredning helt eller delvist var ugyldig, og dels at Miljøstyrelsen, hvis nævnets afgørelse ikke var ugyldig, skulle betale yderligere erstatninger på i alt over 75 mio. kr.
 
Ved dommen blev Natur- og Miljø­­klagenævnet (nu Miljø- og Fødevareklagenævnet) og Miljøstyrelsen frifundet.
 
Retten fandt, at der ikke forelå sagsbehandlingsfejl i forbindelse med afgørelsen om fredning, og at der med hjemmel i naturbeskyttelseslovens regler var sket fredning til varetagelse af de formål, der er nævnt i loven, herunder at sikre områdets historiske og kulturhistoriske værdier og de særlige kvaliteter ved landskabet omkring Gl. Lejre og Ledreborg Allé.
 
Afgørelsen var truffet efter en afvejning af relevante hensyn, og der var taget højde for de fremsatte indsigelser. Der var ikke grundlag for at antage, at der var inddraget usaglige hensyn, at saglige hensyn ikke var inddraget, at afgørelsen var truffet på baggrund af mangelfulde eller urigtige oplysninger, eller at det udøvede skøn var åbenbart urigtig.
 
Hensynet til lodsejernes interesser i anvendelsen af området til råstofindvinding kunne ikke over for områdets landskabelige og kulturhistoriske værdier føre til, at retten tilsidesatte nævnets skønsmæssige vurdering af behovet for fredning af området eller fredningens udstrækning.
 
I forhold til lodsejernes påstand om erstatning på baggrund af en berettiget forventning om at kunne foretage råstofudvinding på deres ejendomme lagde retten vægt på, at indvinding af råstoffer kræver en tilladelse, som gives efter en samlet vurdering af en række forskelligartede hensyn.
 
På ingen af områderne i sagen havde der været meddelt gravetilladelse, og ingen af områderne var på tidspunktet for fredningen udlagt som graveområde af råstofmyndighederne, men i et nærmere omfang som interesseområder. Derfor var der ikke på tidspunktet for fredningen foretaget nogen endelig afvejning af de formodede råstofressourcer og de øvrige, herunder landskabelige og kulturhistoriske, interesser, der i sig selv kan udgøre en hindring for en tilladelse til råstofindvinding. Området var i vidt omfang udlagt som værdifuldt landskabsområde, og retten fandt, at lodsejerne måtte have været bekendt med de heraf følgende interessekonflikter.
 
Samlet var det ikke sandsynliggjort, at områderne i sagen kunne have været udnyttet til råstofindvinding, eller at lodsejerne havde haft en sådan berettiget forventning herom, at denne skulle indgå ved erstatningsfastsættelsen. Der var heller ikke i øvrigt grundlag for at antage, at erstatningsfastsættelsen var urigtig.
 
Lodsejerne blev efter de involverede værdier og sagernes betydning, kompleksitet og omfang pålagt at betale sagsomkostninger med 625.000 kr. til Natur- og Miljø­­klagenævnet og 625.000 kr. til Miljøstyrelsen.
 
Sagerne er behandlet af 3 dommere under sags nr. BS-1333/2016-ROS og BS-9643/2018.
Til top Sidst opdateret: 20-09-2019 
Retten i RoskildeseperatorVed Ringen 1seperator4000 RoskildeseperatorTelefon: 99 68 76 00seperatorEmail: roskilde@domstol.dk