Hop til indhold
  Retten i Roskilde

Nødberedskab ved Retten i Roskilde

Regeringen har besluttet at lukke alle offentlige institutioner i Danmark fra den 13. marts 2020 til og med den 13. april 2020. Denne frist er senest forlænget til den 10. maj 2020.

Alene de mest kritiske funktioner i retten opretholdes. Det betyder, at der som hovedregel ikke afholdes fysiske møder i retsbygningen. På særlig kritiske sagsområder vil der dog fortsat blive afholdt retsmøder. Se nærmere herom nedenfor.

Telefonmøder vil blive forsøgt gennemført i videst muligt omfang. Der vil tillige kunne afholdes telefonmøder i stedet for aflyste hovedforhandlinger i civile sager, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

Retten kan kontaktes på følgende mailadresser: 

 

E-mailadresse:

Anvendelse:

familie.ros@domstol.dk

Alle familieretslige sager, herunder samværssager, forældreansvarssager og ægteskabssager.

ret.ros@domstol.dk

Straffesager og civile sager, herunder småsager samt separate tvister i dødsbo- og ægtefælleskiftesager.

foged.ros@domstol.dk

Alle fogedsager, herunder udsættelsesforretninger og betalingspåkrav.

skifte.ros@domstol.dk

Alle sager om dødsboer, konkurs, gældssanering, rekonstruktion, ægtefælleskifte, tvangsakkord, testamenter og andre notarforretninger.

auktion.ros@domstol.dk

Tvangsauktioner

adm.ros@domstol.dk  

Administrative funktioner, herunder personaleadministration og andre e-mail der vedrører præsidenten og dennes kontor.

kasse.ros@domstol.dk

E-mail der vedrører økonomiske spørgsmål, betaling af retsafgifter, vidnegodtgørelse m.v.

 

Der er åbent for hastende telefoniske henvendelser i alle afdelinger mellem kl. 08.30 - 15.00 på nedenstående telefonnumre: 

·   Retssekretariatet, herunder familieretten:     20 92 54 58 

·   Fogedretten:                                                     22 17 90 53  

·   Skifteretten:                                                     51 16 29 09 

·   Administration, kasse og information:          51 32 33 54

·   Vagt:                                                                 27 11 56 99

Kritiske sagsområder ved Retten i Roskilde

Alle møder i sager, der er bundet af frister eller er særligt indgribende, vil fortsat blive gennemført. Det gælder f.eks.:

·   Grundlovsforhør

·   Sager om forlængelse af frist for varetægtsfængslinger

·   Hastende sager om straffeprocessuelle indgreb (telefonaflytning, ransagning o. lign.)

·   Arrestantsager, der pga. proportionalitetsprincippet ikke kan udsættes

·   Fogedforretninger og familieretlige sager, der ikke kan udsættes som f.eks. sager om børn,  der er ved at blive smuglet ud af landet.

·   Administrative frihedsberøvelser, hvis den pågældende stadig er tilbageholdt

·   Visse konkurssager af hastende karakter

·   Visse hastende notarialforretninger

·    Andre sager, hvor det af hensyn til parter, vidner, tiltalte eller forurettede vil være helt       uproportionalt at udsætte sagens behandling, når retten skønner, at sagen kan gennemføres på forsvarlig vis

Sager som ikke prioriteres

Beslutningen om udelukkende at prioritere ovenstående sager ved Retten i Roskilde vil betyde, at en række væsentlige sagsområder vil blive nedprioriteret, og at sagerne indtil videre udsættes. Det gælder følgende sagsområder:

·   Straffesager, herunder også igangværende hovedforhandlinger

·   Civile sager, herunder også igangværende hovedforhandlinger

·   Fogedsager, bortset fra de mest hastende

·   Dødsboskiftesager

·   Notarialforretninger

 

 Seneste nyt

Til topSidst opdateret: 08-04-2020 
Retten i RoskildeseperatorVed Ringen 1seperator4000 RoskildeseperatorTelefon: 99 68 76 00seperatorEmail: roskilde@domstol.dk