Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Nævning eller domsmand 

Lægdommere medvirker i visse straffesager som enten domsmænd eller nævninger. Lægdommerne er på en række punkter ligestillede med de juridiske dommere og har samme ansvar for de afgørelser, de træffer.

Hvordan bliver nævninger og domsmænd udtaget?
Nævninger og domsmænd bliver som et borgerligt ombud udtaget for 4 år ad gangen. Det vil sige, at man med nogle få undtagelser er forpligtet til at virke som domsmand eller nævning, hvis man bliver udtaget.

Udtagelsen sker på den måde, at et særligt udvalg i hver kommune - grundlisteudvalget - vælger et antal beboere, som udvalget anser for at være egnede til at fungere som nævninger eller domsmænd. De valgte bliver optaget på en såkaldt grundliste. På øerne sender kommunerne grundlisterne til Præsidenten for Østre Landsret. I Jylland bliver listerne sendt til Præsidenten for Vestre Landsret.

Ved lodtrækning blandt de personer, der er optaget på grundlisterne, udtager landsretterne et antal personer til at virke som domsmænd og som nævninger.

Hvis du er interesseret i at blive nævning eller domsmand, skal du kontakte din kommune for at få nærmere information om, hvordan du optages på kommunens grundliste.

I menuerne til venstre og højre, kan du læse mere og se en film om, hvad det indebærer at være domsmand eller nævninge.

Sagkyndig dommer

Sagkyndige dommere medvirker i visse civile sager ved byretterne og landsretterne.

Afgørende for om der skal medvirke sagkyndige dommere er, om de pågældendes fagkundskab skønnes af betydning for sagen.

Hvordan bliver sagkyndige dommere udtaget?
Hvervet som sagkyndig dommer er et borgerligt ombud, hvorfor man som udgangspunkt er forpligtet til at virke som sagkyndig dommer, hvis man bliver udtaget.

Som udgangspunkt beskikkes dog kun personer, som er indforstået hermed. Beskikkelsen, der foretages af landsretterne og Sø- og Handelsretten, sker på baggrund af indstilling foretaget af organisationer, som Justitsministeriet godkender hertil. Beskikkelsen sker for 4 år.

I den enkelte sag udtager retten de sagkyndige dommere således, at den særlige sagkundskab, som anses for nødvendig i sagen, er repræsenteret. Før retten træffer afgørelse herom, har sagens parter lejlighed til at udtale sig.

Til venstre i menuen kan du se, hvem der er boligretsdommer ved Retten i Roskilde.

Til top Sidst opdateret: 22-01-2015 
Retten i RoskildeseperatorVed Ringen 1seperator4000 RoskildeseperatorTelefon: 99 68 76 00seperatorEmail: roskilde@domstol.dk