Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Administrationen 

 

Præsidenten ved Retten i Roskilde har den overordnede ledelse og den endelige beslutningskompetence for så vidt angår rettens administration.

Administrationschefen forestår den daglige ledelse af embedet og bistår præsidenten med de ledelsesmæssige og personaleadministrative opgaver vedrørende embedets ansatte.

Afdelingen beskæftiger sig med økonomi og regnskab, kasse og bogføring, forhold vedrørende personale samt drift og service. Herudover behandles autorisation af advokatfuldmægtige, retshjælp, aktindsigt fra andre end parter i en sag, klagesager.

Præsidenten behandler klager over byrettens medarbejdere, både jurister og kontoransatte. Præsidenten kan alene påtale en dommers forsømmelse eller skødesløshed i embedsførelsen eller utilbørligt eller usømmeligt forhold fra en dommers side. Det ligger uden for præsidentens kompetence at tage stilling til rigtigheden af en dommers judicielle afgørelser, idet disse efter retsplejelovens regler kan indbringes for højere ret. Præsidenten kan således ikke gribe ind i eller give instrukser om behandlingen af konkrete retssager.

Præsidenten behandler på tilsvarende vis klager over sagkyndige retsmedlemmer, der virker i retten. Læs mere her

 

Kontaktoplysninger:

 

Administration:

Telefon: 99 68 76 00

Mail: adm.ros@domstol.dk

 

Regnskab og kasse:

Telefon: 99 68 76 00

Mail: kasse.ros@domstol.dk

Til top Sidst opdateret: 18-07-2016 
Retten i RoskildeseperatorVed Ringen 1seperator4000 RoskildeseperatorTelefon: 99 68 76 00seperatorEmail: roskilde@domstol.dk