Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Aktindsigt i Finanstilsynets konkursbegæring og bilag 
08-11-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 7. november 2019 meddelt Finanstilsynet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. august 2019.
Finanstilsynet indgav i december 2018 en begæring til skifteretten om, at et forsikringsselskab blev taget under konkursbehandling. Der blev den følgende dag afsagt konkursdekret, i hvilken forbindelse konkursbegæringen med bilag 1-4 blev fremlagt.

En kreditor i konkursboet indgav herefter en anmodning til skifteretten om aktindsigt i Finanstilsynets konkursbegæring med bilag, hvilket Finanstilsynet protesterede mod under henvisning til, at dokumenterne indeholdt oplysninger, som var tavshedsbelagte i medfør af lov om finansiel virksomhed.

Skifteretten afslog aktindsigt

Skifteretten anførte, at det af lov om finansiel virksomhed § 354 fremgår, at Finanstilsynets ansatte er forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som de får kendskab til gennem tilsyns- og afviklingsvirksomheden. Videre anførte skifteretten, at det af bestemmelsen fremgår, at bestemmelsen ikke er til hinder for, at Finanstilsynet videregiver fortrolige oplysninger til skifteretten, og at skifteretten i så fald er undergivet tavshedspligten.

Skifteretten lagde efter det af Finanstilsynets advokat anførte til grund, at konkursbegæringen med bilag indeholdt fortrolige oplysninger, som var omfattet af § 354 i lov om finansiel virksomhed.

På denne baggrund fandt skifteretten, at konkursbegæringen med bilag ikke var omfattet af kreditorens ret til aktindsigt i medfør af retsplejelovens § 41 d og § 41 h.

Landsretten ændrede skifterettens afgørelse og meddelte aktindsigt

Landsretten anførte, at kreditoren opfyldte betingelserne i retsplejelovens § 41 d, stk. 1, for at få aktindsigt, men at retten til aktindsigt kunne begrænses efter retsplejelovens § 41 d, stk. 5.

Videre blev det anført, at Finanstilsynet og konkursboet havde gjort gældende, at oplysningerne var tavshedsbelagte i medfør af lov om finansiel virksomhed § 354, der udspringer af EU-retlig regulering, men at der ikke i øvrigt nærmere var redegjort for grundlaget for at tilbageholde de omhandlede oplysninger.

Herefter, og under hensyn til karakteren af de omhandlede oplysninger, fandt landsretten, at bestemmelsen i retsplejelovens § 41 d, stk. 5, ikke var til hinder for at meddele aktindsigt i Finanstilsynets konkursbegæring med bilag, og at bestemmelsen i lov om finansiel virksomhed § 354 ikke kunne føre til et andet resultat.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0413. 
Til top Sidst opdateret: 08-11-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk