Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Vedrørende anvendelsen af ankebegrænsningsreglen i servicelovens § 171 
12-01-2015 

 
Servicelovens § 171, der trådte i kraft den 1. juli 2014 med virkning for domme, afsagt denne dato eller senere, bestemmer, at byrettens domme i sager om tvangsmæssig anbringelse af børn og unge uden for hjemmet mv. ikke kan ankes uden Procesbevillingsnævnets tilladelse. Anketilladelse kan efter bestemmelsen meddeles, hvis sagen er af principiel karakter, eller særlige grunde i øvrigt taler derfor.
Procesbevillingsnævnet har indtil nu modtaget i alt 27 ansøgninger om anketilladelse efter bestemmelsen, heraf 26 fra forældrene eller børnene og 1 fra Ankestyrelsen.
11 af de 27 sager er på nuværende tidspunkt afgjort. Størstedelen af de ubehandlede sager er modtaget i december 2014. Procesbevillingsnævnet meddelte afslag på ankestilladelse i 7 sager og bevilling i 4 sager. 3 af bevillingerne, hvoraf 2 vedrørte samme sag, vedrørte situationer, hvor Ankestyrelsen havde taget sagerne op af egen drift. Den sidste bevilling blev meddelt Ankestyrelsen i en sag, hvor byretten havde nedsat genbehandlingsfristen fra 1 år til 6 måneder for så vidt angik det ene barn.
Til top Sidst opdateret: 12-01-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk