Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Nye appelbegrænsningsregler pr. 1. juli 2014 
01-07-2014 

Med virkning fra 1. juli 2014 er der indført nye regler om civile sagers behandling, jf. lov nr. 737 af 25. juni 2014 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

Ved loven bliver der indført nye regler om civile sagers behandling, som blandt andet betyder ændring af appelgrænsen og andre nye regler om appelbegrænsning i civile sager.

Loven indeholder følgende ændringer af retsplejeloven, som har betydning for Procesbevillingsnævnets virksomhed, og hvor appel til en højere instans kræver Procesbevillingsnævnets tilladelse:

Appel til landsret

20.000 kr. reglen

De hidtil gældende appelbegrænsningsregler med en beløbsgrænse på 10.000 kr. er blevet ændret til 20.000 kr. Det drejer sig om

 • anke af byrettens domme, jf. retsplejelovens § 368, stk. 1, 2. pkt.
 • kære af byrettens kendelser og beslutninger om sagsomkostninger,        jf.      retsplejelovens § 389, stk. 2
 • kære af bestemmelser i byretsdomme om sagsomkostninger, jf. § 391, stk. 1
 • kære af fogedrettens afgørelser om udlæg, jf. § 584, stk. 2
 • kære af fogedrettens afgørelser om omkostninger, jf. § 584 a, stk. 1

Som noget nyt bliver der tilsvarende indført appelbegrænsningsregler med en beløbsgrænse på 20.000 kr. i følgende situationer

 • kære af afgørelser om ophævelse af sagsomkostninger, jf. retsplejelovens § 389, stk. 2, 2. pkt., § 391, stk. 1, 2. pkt. og § 584 a, stk. 1, 2. pkt.
 • kære af beslutninger efter retsplejelovens § 334, stk. 4, om salær, jf. retsplejelovens § 389, stk. 3 og § 584 a, stk. 3
 • kære af skifterettens kendelser og beslutninger om sagsomkostninger i konkursretlige sager, jf. konkurslovens § 248, stk. 2, 2. pkt., jf. retsplejelovens § 389, stk. 2

Retsplejemæssige spørgsmål

Som noget nyt kan kære fra byret til landsret af kendelser og beslutninger, der afsiges under hovedforhandlingen eller under dennes forberedelse, kun ske med Procesbevillingsnævnets tilladelse, jf. retsplejelovens § 389 a.


Delafgørelser

Som noget nyt kan appel til landsret af delafgørelser efter reglerne i retsplejelovens § 253 kun ske med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Det drejer sig om

 • byrettens delafgørelser, jf. retsplejelovens § 253, stk. 4, jf. stk. 3
 • Sø- og Handelsrettens delafgørelser, jf. retsplejelovens § 392 a, stk. 1, jf. § 253, stk. 4

 Sager om tvangsanbringelse mv.

Som noget nyt kan anke fra byret til landsret i sager om tvangsanbringelse af børn mv. kun ske med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, jf. lov om social service § 171.

 

Appel til Højesteret

Delafgørelser

Som noget nyt kan appel til Højesteret af delafgørelser efter reglerne i retsplejelovens § 253 kun ske med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Det drejer sig om

 • landsrettens delafgørelser i en sag, der behandles af landsretten som 1. instans, jf. retsplejelovens § 392, stk. 1, jf. § 253, stk. 4
 • landsrettens delafgørelser i en sag, der behandles af landsretten som 2. instans, jf. retsplejelovens § 392, stk. 3, 3. pkt., jf. § 253, stk. 4, (jf. tillige § 392, stk. 3, 1. og 2. pkt. mv)

Afvisning af en sag i landsretten

Som noget nyt kan kære af landsrettens dom om afvisning efter den nye regel i retsplejelovens

§ 368 a ske med Procesbevillingsnævnets tilladelse, jf. retsplejelovens § 391, stk. 4.

Ansøgningsfrister

De hidtil gældende ansøgningsfrister til Procesbevillingsnævnet på 8 uger er ændret til 4 uger. Det drejer sig om

 • Ansøgning om anke af landsrettens dom, jf. retsplejelovens § 371, stk. 2, 1. pkt.
 • Ansøgning om kære af landsrettens afgørelse i en fogedretlig kæresag, jf. retsplejelovens § 585, stk. 2, 1. pkt.

Derudover er der med den nye lov foretaget en række konsekvensrettelser.

De nye regler om appeltilladelser træder som nævnt i kraft den 1. juli 2014 og finder anvendelse på afgørelser, der træffes af retten efter lovens ikrafttræden.

Du kan se en uddybende omtale af samtlige regler om appeltilladelse i civile sager  her.

Du kan desuden se en oversigt over samtlige bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse, som de ser ud pr. 1. juli 2014  her.

Du kan læse om ofte stillede spørgsmål & svar om appeltilladelse  her.

Til top Sidst opdateret: 01-07-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk