Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ændringer i appelbegrænsningsreglerne pr. 1. februar 2014 
30-01-2014 

 
Den 1. februar 2014 træder lov nr. 84 af 28. januar 2014 om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter, konkursloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sagsgangen til Højesteret m.v.) i kraft.

Loven indeholder følgende ændringer af retsplejeloven, som har betydning for Procesbevillingsnævnets virksomhed:

·      Retsplejelovens § 368, stk. 5, bliver til § 368, stk. 8

Bestemmelsen indeholder som hidtil en hjemmel for Procesbevillingsnævnet til at meddele tilladelse til særskilt anke af bestemmelser om sagsomkostninger i domme, som er afsagt af en landsret eller af Sø- og Handelsretten. Bestemmelsen i den nye § 368, stk. 8, i retsplejeloven har dog et lidt ændret indhold i forhold til den hidtil gældende § 368, stk. 5. Det ændrede indhold er en konsekvens af indførelsen af en ny bestemmelse i retsplejelovens § 368, stk. 9. Se nedenfor.

 ·      Der bliver indført en ny bestemmelse i retsplejelovens § 368, stk. 9

Den nye bestemmelse indebærer, at når Procesbevillingsnævnet i medfør af retsplejelovens § 368, stk. 8, har meddelt tilladelse til særskilt anke af Sø- og Handelsrettens bestemmelser om sagsomkostninger i en dom, kan den særskilte anke kun indbringes for Højesteret, hvis visse betingelser er opfyldt. Er betingelserne ikke opfyldt, kan den særskilte anke i stedet indbringes for landsretten.

 ·      Retsplejelovens § 392, stk. 2, bliver til § 392, stk. 3

Bestemmelsen indeholder som hidtil en hjemmel for Procesbevillingsnævnet til at meddele tilladelse til kære af visse kendelser og beslutninger, der er afsagt af en landsret. For så vidt angår tilladelse til kære af Sø- og Handelsrettens kendelser og beslutninger, bliver der indført en ny bestemmelse i retsplejelovens § 392 a, stk. 2. Se nedenfor.

 ·      Der bliver indført en ny bestemmelse i retsplejelovens § 392 a, stk. 2

Hjemmelen for Procesbevillingsnævnet til at meddele tilladelse til kære af visse kendelser og beslutninger, der er afsagt af Sø- og Handelsretten bliver overført fra den hidtil gældende § 392, stk. 2, i retsplejeloven til en ny bestemmelse i § 392 a, stk. 2. Den nye bestemmelse i retsplejelovens § 392 a, stk. 2, indebærer desuden, at kære af Sø- og Handelsrettens kendelser og beslutninger sker til landsretten, og således ikke som hidtil til Højesteret.

Som nævnt træder ovennævnte ændringer af retsplejeloven i kraft den 1. februar 2014. De ændrede regler finder anvendelse på afgørelser, der træffes efter lovændringernes ikrafttræden. For afgørelser truffet før lovens ikrafttræden finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Procesbevillingsnævnet vil således anvende de ændrede bestemmelser ved behandlingen af ansøgninger om tilladelse til appel af afgørelser, som er truffet af retterne den 1. februar 2014 eller derefter.

Du kan se en oversigt over samtlige bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse, som de ser ud pr. 1. februar 2014,  her.

Du kan læse om ofte stillede spørgsmål & svar om appeltilladelser  her.

Til top Sidst opdateret: 30-01-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk