Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fri proces til kæresag om værneting ved gældssanering 
13-04-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 10. april 2018 meddelt fri proces efter retsplejelovens § 329 til en person til et kæremål om, hvorvidt der kan indledes en sag om gældssanering i Danmark.

Det fremgår af sagen, at personen er dansk statsborger og var bosat i Danmark indtil 2015. Han pådrog sig i årene 1999-2009 en betydelig gæld i Danmark. I 2015 flyttede han til Malmø, men han fortsatte med at arbejde i Danmark. I februar 2017 indgav han en ansøgning om gældssanering til Sø- og Handelsretten. Ved Sø – og Handelsrettens kendelse af 6. april 2017 afviste retten ansøgningen om gældssanering i henhold til konkurslovens § 3, stk. 1 og stk. 2, idet han ikke har hjemting i Danmark, men i Sverige.

Personen kærede kendelsen til Østre Landsret med påstand om, at skifterettens kendelse blev ophævet, og at sagen blev hjemvist med henblik på, at ansøgningen om gældssanering blev realitetsbehandlet. Det blev blandt andet gjort gældende, at afvisningen af gældssaneringsanmodningen var i strid med artikel 45 TEUF om arbejdskraftens fri bevægelighed.

Østre Landsret traf den 21. november 2017 beslutning om, at der skulle stilles præjudicielle spørgsmål til EU-domstolen om forståelsen af EU-Domstolens dom af 8. november 2012 i sag C-461/11, Radziejewski, og herunder om, hvorvidt en ordning vedrørende gældssanering som den danske, hvorefter ansøgningen om gældssanering som udgangspunkt alene kan behandles, hvis skyldneren har hjemting i Danmark, er forenelig med artikel 45 TEUF, og hvis dette ikke er tilfældet, om artikel 45 TEUF kan finde direkte anvendelse i forhold til de private kreditorer.

Personen, der ikke opfyldte de økonomiske betingelser for fri proces, anmodede Civilstyrelsen om fri proces til behandlingen af kæremålet.

Civilstyrelsens og Procesbevillingsnævnets afgørelser

Civilstyrelsen fandt, at der ikke er hjemmel i retsplejelovens § 328, jf. § 325, og § 329 til at meddele fri proces til kæremålet om gældssanering.

Procesbevillingsnævnet meddelte fri proces i medfør af retsplejelovens § 329 til kæremålet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-32-0021.
 

Til top Sidst opdateret: 13-04-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk