Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fri proces efter retsplejelovens § 329 til sager om meddelelse af dansk statsborgerskab 
07-06-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 24. maj 2012 meddelt 4 udlændinge fri proces til hver deres sag mod Justitsministeriet. Klagerne havde fået afslag på dansk statsborgerskab som følge af manglende danskkundskaber. De var blevet nægtet dispensation for sprogkravet, selv om de havde lægelig dokumentation for, at de som følge af PTSD-lidelser eventuelt tillige med andre sindslidelser ikke havde mulighed for at tilegne sig sproget. Nogle af klagerne havde fået behandlet ansøgningen i Folketingets Indfødsretsudvalg og havde fået afslag med bemærkning om, at forhandlingerne var fortrolige og med henvisning til, at dispensationsadgangen i § 24, stk. 3, i cirkulæreskrivelse nr. 61 af 22. september 2008 om naturalisation i retningslinjerne i note 3 netop undtager PTSD-lidelser. Andre klagere havde fået afslag af Folketingets Indfødsretskontor, herunder afslag på forelæggelse for Indfødsretsudvalget.
Klagerne finder, at behandlingen af deres ansøgninger om statsborgerskab er sket i strid med Danmarks internationale forpligtelser, navnlig FNs Handicapkonvention, Europæisk Konvention om Statsborgerret og FNs konvention om civile og politiske rettigheder, dels som følge af vilkårlig forskelsbehandling, dels som følge af manglende eller utilstrækkelig begrundelse.
Procesbevillingsnævnet fandt, at der henset til sagernes principielle karakter var grundlag for at meddele klagerne fri proces efter retsplejelovens § 329.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-31-0187, 2012-31-0188, 2012-31-0189 og 2012-31-0328.
Til top Sidst opdateret: 07-06-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk