Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Afvisning i forligt sag 
08-04-2016 

 
Procesbevillingsnævnet har afvist en klage over afslag på fri proces i en sag vedrørende fordeling af arv. Civilstyrelsen havde afslået at meddele fri proces efter retsplejelovens § 328, men efter indgivelse af klagen til Procesbevillingsnævnet var der blevet indgået forlig i sagen. Af forligsaftalen fremgik det, at det som led i forliget var aftalt, at det skulle overlades til retten at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Det var i forligsteksten samtidig angivet, at det var en forudsætning for forliget, at parterne ikke skulle betale omkostninger til den anden part. Efter forliget traf byretten afgørelse om, at hver part skulle bære egne sagsomkostninger.

Det fremgår af retsplejelovens § 332, at det i sager, hvor der er meddelt fri proces, er retten, der træffer afgørelse om sagsomkostninger. Efter Procesbevillingsnævnets opfattelse indebar indholdet af forligsteksten, at retten reelt var blevet frataget muligheden for at træffe bestemmelse om fordelingen af sagens omkostninger, hvorfor der allerede af den grund ikke kunne meddeles fri proces

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-31-0035.

Til top Sidst opdateret: 08-04-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk