Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Om anklagemyndighedens frafald af kontraanke over for den ene af to gerningsmænd 
11-09-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 5. september 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. juni 2019.
To svenske statsborgere var ved byretten tiltalt for grov vold efter straffelovens § 245, stk. 1, ved blandt andet at have væltet en person ud af en kørestol og slået en anden person i panden med et ølglas.

Byretten fandt de tiltalte skyldige i grov vold begået i forening

To af rettens medlemmer fandt de tiltalte skyldige i grov vold begået i forening. Henset til omfanget og karakteren af den udøvede vold, herunder at der var tildelt slag i ansigtet med et glas, fandt byretten, at volden var omfattet af straffelovens § 245, stk. 1. Et af rettens medlemmer fandt det ikke bevist, at de tiltalte var skyldige i vold. Ved dommen blev begge de tiltalte idømt betinget fængsel i 60 dage med vilkår om samfundstjeneste og udvisning af Danmark med indrejseforbud i 6 år.

Ved straffastsættelsen lagde byretten i skærpende retning vægt på, at der var tale om grov vold begået i forening, og at volden blev begået mod en person, der sad i kørestol, mens byretten i formildende retning lagde vægt på, at volden efter bevisførelsen opstod på grund af forudgående provokationer, og at volden kun havde medført begrænsede skader. Det indgik endvidere i byrettens vurdering, at de tiltalte havde gode personlige forhold og ikke tidligere var straffede.

De tiltalte ankede ved domsafsigelsen byrettens dom til landsretten med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse. Anklagemyndigheden kontraankede til domfældelse i overensstemmelse med byrettens bevisresultat og med påstand om skærpelse. Den ene af de tiltalte frafaldt efterfølgende sin anke, og anklagemyndigheden frafaldt sin kontraanke overfor ham men fastholdt i øvrigt anken over for den anden tiltalte.

Landsretten stadfæstede skyldsspørgsmålet men ændrede byrettens strafudmåling

Landsretten stadfæstede byrettens vurdering af skyldsspørgsmålet. Landsretten fandt ikke grundlag for at forhøje den udmålte straf på 60 dages fængsel, men fandt ud fra en samlet vurdering af sagens omstændigheder heller ikke grundlag for undtagelsesvis at gøre straffen helt eller delvist betinget med vilkår om samfundstjeneste. Straffen blev herefter gjort ubetinget.

Ved straffastsættelsen lagde landsretten blandt andet til grund, at det ikke var den tiltalte for landsretten men medgerningsmanden, som var den aktive i den grovere del af voldsudøvelsen. Volden fandtes imidlertid ikke at være gået ud over, hvad den tiltalte havde haft forsæt til, og den tiltalte blev på den baggrund fundet medansvarlig for den samlede vold.

Anklagemyndigheden havde under ankesagen nedlagt påstand om, at den tiltalte ikke skulle udvises men tildeles en advarsel om udvisning. I overensstemmelse hermed fandt landsretten ikke grundlag for at udvise den tiltalte og tildelte ham i stedet en advarsel.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-25-0198.
Til top Sidst opdateret: 11-09-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk