Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Voldtægtssag fra Herfølge 
06-10-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 5. oktober 2016 meddelt tre tiltalte afslag på deres ansøgninger om tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 15. august 2016
De tiltalte, der på gerningstidspunktet alle var 17 år, var blandt andet tiltalt for henholdsvis forsøg på voldtægt, medvirken til voldtægt, voldtægt og andet seksuelt forhold, jf. straffelovens § 216, stk. 1, nr. 2, jf. til dels § 21 og § 23, samt § 225, begået mod en jævnaldrende pige, der som følge af alkoholindtagelse og/eller manglende insulin befandt sig i en tilstand, i hvilken hun var ude af stand til at modsætte sig de seksuelle handlinger. 

Byretten frifandt de tiltalte 

Byretten frifandt de tiltalte, idet byretten blandt andet fandt det overvejende betænkeligt at lægge til grund, at forurettede på grund af sin alkoholindtagelse eller af andre grunde befandt sig i en tilstand, hvor hun var ude af stand til at modsætte sig de seksuelle handlinger, og at det på samme baggrund var betænkeligt at fastslå, at de tiltalte måtte have indset eller forholdt sig accepterende til det forhold, at forurettede befandt sig i en sådan tilstand. 

Landsretten dømte de tiltalte

Anklagemyndigheden ankede byrettens dom til landsretten, der fandt de tiltalte skyldige i overensstemmelse med tiltalen under henvisning til, at forurettede på tidspunktet for de seksuelle handlinger befandt sig i en tilstand, hvor hun ikke var i stand til at modsætte sig handlingerne, ligesom landsretten fandt det ubetænkeligt at anse det for bevist, at de tiltalte i hvert fald måtte anse det for overvejende sandsynligt, at forurettede var i en tilstand, i hvilken hun var ude af stand til at modsætte sig de seksuelle handlinger. 

De tiltalte blev herefter idømt henholdsvis 6 og 8 måneders fængsel. 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2016-25-0250, 2016-25-0251 og 2016-25-0252.

 

Til top Sidst opdateret: 06-10-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk