Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Vindikation af bil mistet ved underslæb 
09-07-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 5. juli 2019 meddelt en oprindelig bilejer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 30. april 2019.
Den oprindelige bilejer havde mistet rådigheden over sin bil som følge af, at hendes daværende kæreste havde tilegnet sig bilen og solgt denne til en bilforhandler den 6. oktober 2015. Den daværende kæreste blev efterfølgende dømt for blandt andet underslæb.

Den 8. oktober 2015 rettede den oprindelige bilejer henvendelse til bilforhandleren med oplysning om, at hun var den retmæssige ejer af bilen, og at overdragelsen var sket uden hendes medvirken. Da bilforhandleren ikke udleverede bilen, lagde den oprindelige bilejer den 15. oktober 2015 sag an mod bilforhandleren. Ved byretsdom af 15. januar 2018 blev bilforhandleren dømt til at anerkende, at den oprindelige ejer var den rette ejer af bilen. Landsretten stadfæstede den 1. februar 2019 byrettens dom.

Da den oprindelige ejer derefter forsøgte at få bilen udleveret fra bilforhandleren, blev det konstateret, at bilforhandleren i mellemtiden havde videreoverdraget bilen til en senere erhverver, der havde købt bilen i december 2016.

Den oprindelige bilejer indgav herefter rekvisition til fogedretten med henblik på at blive indsat i besiddelse af bilen.

Fogedretten fandt, at den oprindelige ejer ikke kunne blive indsat i besiddelse af bilen

Fogedretten fandt, at den senere erhverver havde været i god tro om bilforhandlerens adgang til at sælge bilen, idet denne havde fremstået som legitimeret hertil.

Fogedretten fandt herefter, at den oprindelige bilejer ikke havde sandsynliggjort eller godtgjort sit besiddelseskrav.

Landsretten stadfæstede fogedrettens afgørelse

Landsretten anførte, at den oprindelige ejer siden 8. oktober 2015 havde været bekendt med, at bilen var blevet overdraget til bilforhandleren, og at den oprindelige ejer den 15. oktober 2015 havde anlagt retssag mod bilforhandleren med henblik på udlevering af bilen.

Videre anførte landsretten, at den oprindelige bilejer, der måtte antages at have været bekendt med, at bilforhandleren handlede med biler, ikke havde godtgjort, at hun havde foretaget yderligere retsskridt, herunder indgivet anmodning om anvendelse af foreløbige retsmidler, med henblik på at hindre, at bilen blev videresolgt af bilforhandleren.

Landsretten tiltrådte herefter, at den oprindelige bilejer ikke havde sandsynliggjort eller godtgjort sit besiddelseskrav.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0252.
Til top Sidst opdateret: 09-07-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk