Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Varetægtsfængsling indtil ankedom under hensyn til unddragelsesfaren 
04-03-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 23. februar 2016 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 16. december 2015.

Tiltalte blev ved et grundlovsforhør i oktober 2015 fremstillet og sigtet for blandt andet omfattende indbrudskriminalitet og hærværk af betydeligt omfang. Anklagemyndigheden begærede tiltalte varetægtsfængslet i 4 uger af hensyn til unddragelsesfaren, jf. retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 1. Tiltaltes forsvarer påstod tiltalte løsladt. Byretten tog anklagemyndighedens begæring til følge under henvisning til, at tiltalte ikke havde været villig til at oplyse sin adresse, ligesom tiltalte havde undladt at rette henvendelse til politiet, selvom han vidste, at politiet forsøgte at komme i kontakt med ham.

I november 2015 afsagde byretten dom i sagen, hvormed tiltalte blev idømt 1 år og 3 måneders fængsel for en række af de i sagen omhandlede forhold. 

Anklagemyndigheden nedlagde herefter påstand om, at tiltalte skulle forblive varetægtsfængslet efter dom af hensyn til unddragelsesfaren, jf. retsplejelovens § 769, stk. 1, jf. § 762, stk. 1, nr. 1. Tiltaltes forsvarer protesterede mod fortsat varetægtsfængsling efter dom og henviste blandt andet til, at tiltalte havde opgivet adressen på sin nye lejlighed til politiet. Under henvisning til sagens hidtidige forløb tog byretten anklagemyndighedens påstand til følge. 

Tiltalte kærede byrettens kendelse om fortsat varetægtsfængsling efter dom til landsretten, der stadfæstede byrettens afgørelse under henvisning til de af byretten anførte grunde. 

Anklagemyndigheden ankede herefter byrettens dom til landsretten og anmodede samtidig om, at tiltalte skulle forblive varetægtsfængslet indtil ankedom af hensyn til unddragelsesfaren, jf. retsplejelovens § 769, stk. 3, jf. § 762, stk. 1, nr. 1. 

Landsretten fandt, at tiltalte skulle forblive varetægtsfængslet indtil ankedom og henviste i denne forbindelse til de grunde, som byretten havde anført i deres tidligere fængslingskendelser. 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-26-0036.

Til top Sidst opdateret: 04-03-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk