Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Varetægtsfængsling indtil ankedom under hensyn til retshåndhævelsen i en sag om berigelseskriminalitet 
29-06-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 23. juni 2016 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 14. april 2016.
Tiltalte, der under byretssagen havde været varetægtsfængslet under hensyn til kollusionsfaren, var ved byrettens dom idømt 6 års fængsel samt frakendt retten til erhvervsmæssigt at udøve virksomhed med valutaveksling indtil videre for blandt andet hæleri og forsøg på hæleri for et samlet beløb af 184 mio. kr. begået i forbindelse med udøvelse af vekselvirksomhed.

Tiltalte ankede byrettens dom til landsretten, og anklagemyndigheden nedlagde påstand om, at tiltalte skulle forblive varetægtsfængslet indtil ankedommen af hensyn til retshåndhævelsen, jf. retsplejelovens § 769, stk. 3, jf. § 762, stk. 2, nr. 1. Landsretten fandt under henvisning til karakteren af de pådømte forhold og den ved byretten idømte straf, at betingelserne for at varetægtsfængsle tiltalte af hensyn til retshåndhævelsen var opfyldt, idet landsretten, henset til at der endnu ikke var berammet hovedforhandling, dog fandt, at tiltalte alene skulle forblive varetægtsfængslet i 4 uger.

Hovedforhandlingen blev efterfølgende berammet til januar 2017, hvorefter landsretten bestemte, at tiltalte skulle forblive varetægtsfængslet indtil ankedom af hensyn til retshåndhævelsen, jf. retsplejelovens § 769, stk. 3, jf. § 762, stk. 2, nr. 1. Landsretten henviste til, at tiltalte ved byrettens dom var idømt 6 års fængsel for blandt andet hæleri og forsøg på hæleri, og at frihedsberøvelsen ikke fandtes at være i strid med de proportionalitetshensyn, der er nævnt i retsplejelovens § 762, stk. 3.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-26-0015.
Til top Sidst opdateret: 29-06-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk