Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Varetægtsfængsling af rumænsk statsborger i straffesag om betleri 
11-12-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 4. december 2013 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse vedrørende spørgsmålet om varetægtsfængsling, der er afsagt af Østre Landsret den 11. oktober 2013 i en straffesag mod en rumæner om betleri. Rumæneren, der på anholdelsestidspunktet havde været i Danmark i ca. 5 måneder, blev sigtet for overtrædelse af straffelovens § 197, ved at have betlet eller forsøgt at betle penge fra tilfældige forbipasserende uagtet, at han tidligere var meddelt advarsler mod dette.  Byretten fandt efter en samlet vurdering af rumænerens adfærd og oplysningerne om hans personlige forhold, at EU’s opholdsdirektiv ikke var til hinder for udvisning, da der fandtes bestemte grunde til at frygte, at han på fri fod ville begå ny kriminalitet, og at han således ved sin personlige adfærd, udgjorde en sådan trussel mod den offentlige orden, og at dette havde en sådan styrke, at denne kunne begrunde en udvisning af ham. Betingelserne for varetægtsfængsling i medfør af udlændingelovens § 35, stk. 1, nr. 1, var således efter byrettens opfattelse opfyldt. Landsretten fandt ikke, at dette var tilfældet og løslod derfor rumæneren med den begrundelse, at opholdsdirektivet var til hinder for udvisning. Byretten har efterfølgende afsagt dom i straffesagen, hvorefter rumæneren straffes med 7 dages fængsel, men frifindes for udvisningspåstanden. Denne dom er af anklagemyndigheden anket til landsretten.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2013-26-0033.
Til top Sidst opdateret: 11-12-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk