Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Varetægtsfængsling af hensyn til unddragelsesfaren og retshåndhævelsen af to domfældte efter domsafsigelsen i en ankesag om bedrageri af særligt grov beskaffenhed 
07-06-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 6. juni 2012 meddelt to domfældte tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om varetægtsfængsling, der er afsagt af Østre Landsret den 26. april 2012 efter domsafsigelsen i en straffeankesag. De pågældende, som ikke tidligere havde været frihedsberøvet under sagen, og som havde folkeregisteradresse i udlandet, blev ved Østre Landsrets dom af samme dato idømt fængsel i hhv. 1 år og 1 år og 9 måneder for bedrageri efter straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279. Landsretten fandt i betragtning af oplysningerne om de domfældtes bopælsforhold og alvoren af de forbrydelser, som de var fundet skyldige i, at betingelserne i retsplejelovens § 769, stk. 1, jf. § 762, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, nr. 1, var opfyldt, og varetægtsfængslede de to domfældte, indtil fuldbyrdelse af sanktionen kan iværksættes.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-26-0009 og 2012-26-0010.
Til top Sidst opdateret: 07-06-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk