Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Varetægtsfængsling af hensyn til retshåndhævelsen af hjemmeværnsmand sigtet for at have været i besiddelse af ca. 100 kg sprængstof og sprængningsmateriel på egen bopæl 
27-12-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 10. december 2013 meddelt en sigtet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om fortsat varetægtsfængsling, der er afsagt af Østre Landsret den 2. oktober 2013. Den pågældende, der var hjemmeværnsmand, blev anholdt den 3. juli 2013 og sigtet for at have været i besiddelse af bl.a. ca. 100 kg sprængstof og sprængningsmateriel på sin egen bopæl. Han blev til at begynde med varetægtsfængslet under hensyn til kollusionsfaren i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 3, og senere af hensyn til retshåndhævelsen. Den 1. oktober 2013 løslod byretten den sigtede under henvisning til, at der efter indholdet af den foreliggende farlighedserklæring, hvorefter der ikke umiddelbart havde været fare for en utilsigtet detonation af den samlede mængde sprængstof, ikke længere var grundlag for at fastslå, at forholdet samlet set var af en sådan karakter, at hensynene til retshåndhævelsen kunne føre til, at han fortsat skulle være varetægtsfængslet. Byretten lagde herunder vægt på det oplyste om sigtedes ejendom, opbevaringsmåden og baggrunden for sigtedes besiddelse af materiellet, samt at der ikke var oplysninger om, at han havde videreoverdraget materiel eller havde haft hensigt hertil, ligesom der ikke var oplysninger om, at han skulle tilhøre kriminelle grupperinger eller havde banderelationer.  Landsretten fandt derimod, henset til mængden af det fundne sprængstof m.v. og til den straf, som sigtede kunne forventes idømt, at betingelserne for varetægtsfængsling efter retsplejelovens § 762, stk. 2, nr. 1, fortsat var opfyldt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-26-0032.
Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk