Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Varetægtsfængsling af en 17-årig dreng i surrogat indtil dom under hensyn til kollusionsfaren 
17-03-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 9. marts 2016 meddelt en sigtet tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 12. februar 2016.
Den 17-årige blev ved et grundlovsforhør i november 2015 fremstillet og sigtet for overtrædelse af straffelovens § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, subsidiært jf. § 23, i forbindelse med et røveri begået mod den dagligvarebutik, hvor han var ansat. Han afgav forklaring, og anklagemyndigheden begærede ham varetægtsfængslet i surrogat i 4 uger af hensyn til kollusionsfaren og retshåndhævelsen, jf. retsplejelovens § 765, jf. § 762, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, nr. 1. Den 17-åriges forsvarer påstod løsladelse, men byretten fandt, at betingelserne for at varetægtsfængsle ham i surrogat af hensyn til kollusionsfaren var opfyldt. Byretten henviste til, at der var vidner og medgerningsmænd, der endnu ikke var afhørt, hvorfor der, uanset at den 17-årige havde afgivet forklaring, var bestemte grunde til at antage, at han på fri fod ville søge at vanskeliggøre forfølgningen i sagen.

Varetægtsfængslingen blev løbende forlænget 4 uger ad gangen frem til et retsmøde i februar 2016, hvor anklagemyndigheden, efter at sagen var blevet berammet til foretagelse i slutningen af marts 2016, begærede den 17-årige varetægtsfængslet i surrogat indtil domsafsigelsen. Forsvareren protesterede mod fortsat varetægtsfængsling og henviste til, at hans klient havde aflagt fuld tilståelse, hvorfor fængslingsgrundlaget ikke længere var til stede. Endvidere henviste forsvareren til, at hans klient blandt andet grundet dennes unge alder og gode personlige forhold måtte forventes at blive idømt en kombinationsdom, hvor den ubetingede fængselsstraf forventeligt ville være 3 måneder, hvorfor varetægtsfængsling indtil dom ville stride imod proportionalitetsprincippet i retsplejelovens § 762, stk. 3.

Byretten løslod den 17-årige

Byretten løslod den 17-årige under henvisning til, at han havde afgivet en detaljeret forklaring, som var fuldt efterprøvet af politiet, hvorfor der ikke forelå en reel risiko for, at han ville forsøge at påvirke andre, herunder vidnerne i sagen. Byretten udtalte endvidere, at det på baggrund af oplysningerne om den 17-åriges personlige forhold, hans begrænsede deltagelse i røveriet samt hans fuldstændige og deltaljerede forklaring, også om medgerningsmændene, syntes at være særdeles sandsynligt, at han ville blive idømt en kombinationsdom med 3 måneder som den ubetingede del.

Landsretten fandt, at betingelserne for at varetægtsfængsle den 17-årige indtil dom var opfyldt

Anklagemyndigheden kærede byrettens kendelse til landsretten, der fandt, at betingelserne for at varetægtsfængsle den 17-årige i surrogat indtil dom af hensyn til kollusionsfaren var opfyldt. Landsretten henviste til, at den 17-åriges kollega, der havde været til stede under røveriet, var meget påvirket af det, hun havde været udsat for, og at de medsigtede ikke havde ønsket at udtale sig, hvorfor der fortsat var bestemte grunde til at antage, at den 17-årige ville vanskeliggøre forfølgningen i sagen, navnlig ved at påvirke andre, herunder hans tidligere kollega. Landsretten henviste endvidere til, at proportionalitetshensyn ikke på nuværende tidspunkt var til hinder for, at fængslingsfristen blev forlænget indtil dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-26-0005.
Til top Sidst opdateret: 17-03-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk