Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Værneting i Danmark for et konkursramt selskabs krav mod ledelsen? 
21-06-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 20. juni 2018 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 8. marts 2018.
Et konkursramt selskab havde ved byretten anlagt en retssag mod bl.a. de tidligere bestyrelsesmedlemmer og den tidligere direktion, idet konkursboet krævede erstatning for det tab, som selskabet havde lidt ved, at bestyrelsen og direktionen havde underkapitaliseret selskabet, havde fortsat driften udover håbløshedstidspunktet og havde foretaget utilbørlig forskelsbehandling af selskabets kreditorer.

Den tidligere direktion og bestyrelse var nu bosat i flere forskellige lande, og den person, som havde været bestyrelsesformand, var nu bosat i Malaysia, hvorfor han gjorde gældende, at der ikke var værneting for sagen i Danmark. Under sagens forberedelse blev spørgsmålet om værneting udskilt til særskilt behandling.

Byretten fandt, at der var værneting ved byretten

Idet der var tale om en erstatningssag mod det konkursramte selskabs bestyrelse og direktion, og idet selskabets hjemting havde været ved byretten, fandt byretten, at der var værneting ved byretten i medfør af retsplejelovens § 238, stk. 4.

Personen kærede med Procesbevillingsnævnets tilladelse byrettens delafgørelse til landsretten

Landsretten stadfæstede byrettens delafgørelse

Landsretten bemærkede indledningsvist, at en retssag mod personer, som ikke har hjemting i Danmark, kan anlægges her i landet i medfør af retsplejelovens § 246, såfremt nogen ret efter bestemmelserne i retsplejelovens § 237, § 238, stk. 2, § 241, § 242, § 243 og § 245 kunne anses for rette værneting i sagen.

Landsretten bemærkes herefter, at ingen af bestemmelserne efter deres ordlyd og forarbejder havde forrang for de andre, og da sagen vedrørte erstatning i anledning af retskrænkelser, fandt landsretten i medfør af retsplejelovens § 243, at byretten var rette værneting i sagen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0131.
Til top Sidst opdateret: 21-06-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk