Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Værdiansættelsen ved aktivoverdragelse fra et nødlidende selskab til et søsterselskab 
22-06-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 20. juni 2017 meddelt et konkursbo tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 6. april 2017.
Et selskab, som drev virksomhed med salg og reparation af lastbiler, var igennem en længere periode nødlidende, hvorfor selskabets direktion og bestyrelse med bistand fra en advokat forsøgte at få tilført selskabet yderligere kapital fra eksterne investorer.

Da der ikke kunne findes eksterne investorer, som var villige til at investere i selskabet, besluttede ledelsen efter rådgivning fra advokaten at videreføre virksomheden i et af ledelsen nystiftet selskab. Det nødlidende selskabs aktiver blev herefter overdraget til det nystiftede selskab, og i den forbindelse blev der indhentet en uafhængig vurdering af aktivernes værdi henholdsvis ved going concern og ved målrettet salg, ligesom der blev indhentet en ejendomsmæglervurdering af det nødlidende selskabs faste ejendoms værdi i fri handel.

I overdragelsesaftalen blev produktionsaktiverne værdiansat til værdien ved målrettet salg, mens den faste ejendom blev værdiansat svarende til de tinglyste pantehæftelser.

Det nødlidende selskab blev efterfølgende erklæret konkurs, og under konkursboets behandling rejste kurator flere erstatningskrav mod den tidligere ledelse og den medvirkende advokat. De rejste erstatningskrav angik i det væsentligste et krav i anledning af, at aktiverne efter kurators opfattelse burde have været værdiansat til værdien ved going concern.

Byretten frifandt delvist den tidligere ledelse 

Efter en nærmere vurdering af omstændighederne i perioden op til aktivoverdragelsen fandt byretten det tilstrækkeligt godtgjort, at det eneste alternativ til den gennemførte søsteroverdragelse var en behandling efter konkurslovens regler. 

De kreditorer der ikke opnåede dækning havde herefter ikke lidt et tab ved, at aktiverne ved overdragelsesaftalen blev værdiansat til værdien ved målrettet salg, hvorfor den tidligere ledelse og den medvirkende advokat blev frifundet for den del af det rejste erstatningskrav, som angik værdiansættelsen af aktiverne i overdragelsesaftalen.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsrettens flertal fandt ligesom byretten, at det var tilstrækkeligt godtgjort, at det eneste alternativ til den gennemførte aktivoverdragelse var en behandling efter konkursloven, og at det herefter havde været berettiget, at aktiverne i overdragelsesaftalen var værdiansat til værdien ved målrettet salg.

Landsrettens mindretal udtalte, at når der handles en igangværende virksomhed, skal købesummen som udgangspunkt fastsættes ud fra værdien ved going concern. Mindretallet fandt det herefter ikke som flertallet tilstrækkeligt godtgjort, at det eneste alternativ til aktivoverdragelsen var en behandling efter konkurslovens regler, idet mindretallet navnlig lagde vægt på, at den tidligere ledelse havde gennemført aktivoverdragelsen uden at orientere det nødlidende selskabs kreditorer, uden at der blev indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling med henblik på virksomhedsoverdragelse og uden at ledelsen konkurrenceudsatte prisen for virksomheden. Landsrettens mindretal fandt på den baggrund, at værdiansættelsen af aktiverne burde være sket med udgangspunkt i aktivernes værdi ved going concern, hvorfor den tidligere ledelse og den medvirkende advokat også var erstatningsansvarlige for den del af det rejste krav, som angik værdiansættelsen.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0254.

 

Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk