Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Våbenbesiddelse og udvisning 
17-09-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 5. september 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. april 2019.
Den tiltalte var født og opvokset i Danmark, men han var irakisk statsborger. Han var tidligere ustraffet og var på gerningstidspunktet 18 år og 3 måneder. Har var ugift og havde ingen børn.

Den tiltalte boede på et bosted for unge i København. På sit værelse gemte han et oversavet jagtgevær med tilhørende haglpatroner under sin håndvask.

Byretten idømte fængsel i 2 år og 3 måneder og tildelte den tiltalte en advarsel

Byretten fandt, at besiddelse af jagtgeværet indebar en nærliggende risiko for, at våbenet ville blive anvendt til fare for andre. Byretten fandt herefter, at besiddelsen var under særligt skærpende omstændigheder og omfattet af straffelovens § 192 a.

Byretten fandt, særligt henset til tiltaltes unge alder, og at han var tidligere ustraffet, at det med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at udvise tiltalte. Den tiltalte blev i stedet tildelt en advarsel efter udlændingelovens § 24 b, stk. 1.

Landsretten stadfæstede fængselsstraffen men udviste ansøger

Landsretten stadfæstede, at tiltaltes besiddelse af våbnet havde indebåret en nærliggende risiko for, at våbnet ville blive anvendt til fare for andre, og at forholdet var henført under straffelovens § 192 a.

Vedrørende spørgsmålet om udvisning lagde landsrettens flertal vægt på arten og grovheden af den pådømte kriminalitet, og flertallet fandt efter en samlet vurdering, at de hensyn, der talte for udvisning af tiltalte, var så tungtvejende, at de havde større vægt end de hensyn, som talte imod udvisning. Disse voterende fandt dog samtidig, at udvisning med indrejseforbud for bestandig, som er udgangspunktet, når der idømmes fængsel i 2 år og 3 måneder, ville udgøre et uproportionalt indgreb overfor tiltalte. Indrejseforbuddet blev herefter fastsat til 12 år.

Et mindretal fandt – ligesom byretten – at udvisning af tiltalte med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-25-0142.
Til top Sidst opdateret: 17-09-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk