Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Uvildig psykiatrisk erklæring i sag om ophævelse af anbringelsesdom 
17-03-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 13. marts 2014 meddelt en person, der er idømt en anbringelsesdom, tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 4. december 2013 om ikke at pålægge anklagemyndigheden at indhente en uvildig psykiatrisk erklæring i forbindelse med en sag om ophævelse af anbringelsesdommen.
Den anbringelsesdømte var i 2010 for bl.a. vold, røveri og våbenlovsovertrædelse dømt til anbringelse i en psykiatrisk afdeling uden fastsættelse af længstetid. I 2013 blev spørgsmålet om ændring eller ophævelse af anbringelsesdommen indbragt for domstolene, og anklagemyndigheden rekvirerede i den forbindelse en psykiatrisk erklæring fra en overlæge på den afdeling, hvor den anbringelsesdømte var anbragt. Under sagen havde den anbringelsesdømte fremsat anmodning om indhentelse af en uvildig psykiatrisk erklæring. Under henvisning til, at den anbringelsesdømtes forsvarer havde mulighed for via anklagemyndigheden at stille skriftlige supplerende spørgsmål til den overlæge, der havde afgivet den foreliggende erklæring, fandt retten ikke, at der var behov for at indhente en uvildig erklæring. Denne afgørelse blev stadfæstet af landsretten.
I forbindelse med ansøgningen til Procesbevillingsnævnet om appeltilladelse havde den anbringelsesdømte påberåbt sig en dom, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol den 3. juli 2012 havde truffet i en sag mod Finland.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-25-0327.
Til top Sidst opdateret: 17-03-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk