Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Udvisning for vold i nattelivet begået af EU-borger 
01-04-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 29. marts 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 18. december 2018
Tiltalte var EU-statsborger, og han havde familie, fast bopæl og arbejde i et EU-land. Han var i Danmark på et turistophold. Han blev både i byretten og landsretten fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 244 ved at have slået en anden mand i hoved med knyttet hånd uden for en bar i København.

Byretten idømte tiltalte fængsel i 40 dage og udvisning

Byretten idømte tiltalte fængsel i 40 dage og lagde ved fastsættelsen af straffen vægt på voldens omfang og karakter.

Byretten udviste endvidere tiltalte af Danmark med et indrejseforbud i 6 år. Byretten bemærkede i den forbindelse, at kriminaliteten var udtryk for en adfærd, der udgjorde en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berørte en grundlæggende samfundsinteresse, hvorfor udvisning var foreneligt med opholdsdirektivet. Byretten lagde i den forbindelse vægt på, at han ikke havde nogen tilknytning til Danmark og kun havde opholdt sig i København i ganske få dage, da han udøvede volden, og at han havde sin familie og erhverv i et andet EU-land.

Landsretten nedsatte straffen til fængsel i 30 dage og stadfæstede bestemmelsen om udvisning

Ved fastsættelsen af straffen lagde landsretten vægt på, at volden var udøvet efter at tiltalte og forurettede havde været i kontakt på en bar, og at volden måtte antages at have sit udspring i hændelser kort forinden på baren eller uden for denne. Landsretten fandt herefter, at straffen skulle udmåles til fængsel i 30 dage i overensstemmelse med praksis vedrørende restaurationsvold.

Efter karakteren af den udøvede vold og henset til tiltaltes alder var der ikke grundlag for at gøre straffen betinget uden vilkår om samfundstjeneste. Da tiltalte var uden tilknytning til Danmark, var der heller ikke grundlag for at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten stadfæstede byrettens bestemmelse om udvisning af tiltalte med indrejseforbud i 6 år. 4 voterende tiltrådte af de grunde, der var anført af byretten, at tiltalte skulle udvises. 2 voterende fandt, at det var i strid med EU-reglerne at udvise tiltalte. Disse 2 voterende lagde afgørende vægt på, at volden måtte anses for et enkeltstående tilfælde af tilfældighedspræget karakter, og fandt under disse omstændigheder, at adfærden ikke kunne anses for at udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berørte grundlæggende samfundsinteresser.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-25-0003.
Til top Sidst opdateret: 01-04-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk