Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Udvisning for grov vold i gentagelsestilfælde 
06-04-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 5. april 2018 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. oktober 2017.
En irakisk statsborger slog i forening med tre kammerater en forurettet flere gange i hovedet med knyttet hånd. I forbindelse med den episode slog han i forening med de samme tre kammerater en anden forurettet flere gange i hovedet med knyttet hånd, ligesom denne forurettede også blev sparket i hovedet med blodunderløbne mærker i ansigtet og brud på anklen til følge. Den irakiske statsborger var tidligere straffet for voldskriminalitet, og var endvidere blevet betinget udvist to gange tidligere.

Byretten idømte den tiltalte fængsel i 4 måneder og udvisning af Danmark.

Byretten fandt tiltalte skyldig i grov vold begået i forening med tre kammerater, jf. straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1. Byretten idømte tiltalte 4 måneders fængsel, og byretten fandt ikke grundlag for at gøre straffen helt eller delvist betinget. Straffen var en tillægsstraf til en bødestraf, som tiltalte var blevet idømt ved en tidligere dom fra oktober 2016.

Desuden blev tiltalte udvist af Danmark med et indrejseforbud i 6 år.

Landsretten forhøjede straffen til 6 måneders fængsel og tiltrådte udvisningen.

Landsretten forhøjede straffen til 6 måneders fængsel og udtalte, at anvendelse af betinget straf var udelukket.

Landsretten tiltrådte, at tiltalte, der havde haft lovligt ophold i Danmark i mere end 15 år, skulle udvises, da landsretten fandt, at udvisning efter en samlet vurdering var en proportional foranstaltning, hvorfor udvisningen dermed ikke var i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. udlændingelovens § 26, stk. 2, sammenholdt med artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Landsretten lagde i den forbindelse vægt på tiltaltes tilknytning til Danmark og meget begrænsede tilknytning til Irak, voldskriminalitetens grovhed samt det forhold, at han tidligere var straffet for vold, og at han to gange tidligere var betinget udvist med en prøvetid på 2 år. Landsretten tiltrådte, at indrejseforbuddet skulle fastsættes til 6 år.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0324.
Til top Sidst opdateret: 06-04-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk