Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Udvisning af syrisk konventionsflygtning, der var idømt 7 dages fængsel for uagtsom overtrædelse af knivloven 
31-01-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 24. januar 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 1. oktober 2018.
Den tiltalte, der var syrisk statsborger og havde opholdt sig lovligt i Danmark i cirka 2 år som konventionsflygtning, blev i byretten fundet skyldig i at have besiddet en kniv under skærpende omstændigheder i et arresthus, og at have forsøgt at indsmugle kniven til en indsat. Kniven lå sammen med noget tøj i en taske, som tiltalte ville aflevere til den indsatte. Tiltalte forklarede i retten, at han ikke havde undersøgt alle lommerne i rygsækken, inden han lagde tøjet i tasken.

Byretten udtalte, at tiltalte, ved at anvende en andens taske uden forinden at have undersøgt den og alle dens lommer, havde påtaget sig en risiko for, at der kunne ligge noget i tasken, som ikke ville være lovligt at besidde. Af den grund fandt byretten, at tiltalte i hvert fald uagtsomt havde besiddet kniven, da han henvendte sig i arresten. Da tasken og dens indhold blev afleveret i arresten med henblik på at blive afleveret videre til den indsatte, fandt byretten endvidere, at tiltalte havde forsøgt at indsmugle kniven i arresten.

Byretten idømte tiltalte 7 dages fængsel. I strafudmålingen lagde byretten vægt på, at det at besidde en kniv i et arresthus og forsøge at indsmugle den til en indsat, må anses for at være en skærpende omstændighed, navnlig henset til de generelle anstaltshensyn, der er til at undgå eventuelle konflikter og optrapning af disse i arresthuse.

Tiltalte blev desuden udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år. I vurderingen af spørgsmålet om udvisning lagde byretten navnlig vægt på karakteren af den begåede lovovertrædelse og på de omstændigheder, hvorunder kniven var besiddet.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Tiltalte ankede dommen til Vestre Landsret med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

I landsretten tiltrådte et flertal på 4 voterende byrettens vurdering af spørgsmålet om strafudmåling med samme begrundelse, som byretten havde anført, herunder at forholdet var begået under skærpende omstændigheder. Flertallet fandt desuden grundlag for at udvise tiltalte ubetinget. I vurderingen af spørgsmålet om udvisning lagde flertallet afgørende vægt på de af byretten anførte grunde og henviste i øvrigt til, at tiltalte havde familie i Syrien og Tyrkiet, mens han alene havde en søster i Danmark, hvor han var indrejst som voksen i 2015, og hvor han ikke havde stiftet selvstændig familie.

Et mindretal på 2 voterende fandt derimod efter omstændighederne, at der ikke forelå skærpende omstændigheder, navnlig henset til, at der alene var tale om et uagtsomt forhold. Mindretallet stemte af den grund for at fastsætte straffen til en bøde på 3.000 kr. Mindretallet fandt desuden alene grundlag for at udvise tiltalte betinget, navnlig henset til, at tiltalte ikke tidligere var straffet, og at han i det foreliggende tilfælde alene var dømt for en uagtsom overtrædelse af knivloven.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0301.
Til top Sidst opdateret: 31-01-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk