Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Udvisning af EU-borgere 
14-12-2018 

Procesbevillingsnævnet har den  6. december 2018 meddelt henholdsvis Rigsadvokaten og to tiltalte tilladelse til anke til Højesteret af to domme, der er afsagt af Østre Landsret den 17. august 2018 og 28. september 2018.

Østre Landsrets dom af 17. august 2018

En kroatisk statsborger blev i byretten fundet skyldig i en lang række forhold vedrørende blandt andet tyveri, overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, våbenloven og færdselsloven. Han blev i byretten blandt andet idømt fængsel i 1 år.

Udlændingen var født og opvokset i Danmark. Han havde en samlever, og de havde sammen tre mindreårige børn. Han var tidligere dømt ved en lang række domme.

Byretten fandt efter en samlet afvejning af udlændingens forhold, at det trods den aktuelle kriminalitet og de tidligere domme ville være et uproportionalt indgreb i hans ret til privat- og familieliv at udvise ham.

Landsretten skærpede straffen, men stadfæstede frifindelsen for udvisning

Landsretten fandt, at et forhold, hvor byretten havde dømt for tyveri, var røveri. Landsrettens flertal skærpede straffen til fængsel i 2 år. Landsrettens mindretal ville skærpe straffen til fængsel i 2 år og 3 måneder.

Vedrørende spørgsmålet om udvisning tiltrådte landsrettens flertal af de af byretten anførte grunde, at udvisning med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, idet domfældelsen for røveri ikke fandtes at kunne føre til et andet resultat. Mindretallet stemte for udvisning.

Østre Landsrets dom af 28. september 2018:

To britiske statsborgere var i byretten tiltalt for i forening at have tildelt en person adskillige knytnæveslag i hovedet og et enkelt slag med en ølflaske. Episoden fandt sted om natten, efter de tiltalte havde haft en forudgående uoverensstemmelse med den forurettede.

Byretten fandt de tiltalte skyldige i grov vold, jf. straffelovens § 245, stk. 1. Byretten idømte de tiltalte fængsel i 3 måneder. De tiltalte, der havde opholdt sig i Danmark i henholdsvis 1 ½ år og 7 år, blev desuden udvist med indrejseforbud i 6 år.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten stadfæstede byrettens bevisvurdering og straffastsættelse. Landsrettens flertal stadfæstede desuden byrettens afgørelse af spørgsmålet om udvisning.

Landsretten fandt indledningsvis, at karakteren af den begåede kriminalitet, herunder at forholdet blev begået under anvendelse af en ølflaske, var udtryk for en adfærd, der udgjorde en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berørte en grundlæggende samfundsinteresse, jf. EU-opholdsdirektivet artikel 27, stk. 2, 2. led. Herefter fandt flertallet efter en samlet afvejning af udlændingenes forhold, at udvisning ikke ville være i strid med EU-reglerne. Mindretallet fandt derimod ikke grundlag for at udvise.

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2018-25-0236, 2018-25-0285 og 2018-25-0290

Til top Sidst opdateret: 14-12-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk