Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Udtalelser i nyhedsmedier om elektroniske p-skiver 
23-05-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 25. april 2016 meddelt en varemærkeindehaver tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 8. september 2015.

Et medieselskab fremkom i en artikel på medieselskabets hjemmeside og i et tv-indslag bragt på en af medieselskabets tv-stationer med nogle kritiske udtalelser vedrørende elektroniske p-skiver, herunder elektroniske p-skiver markedsført under varemærkeindehaverens varemærke. Indslaget og artiklen indeholdt både udtalelser fra medieselskabets egne journalister og udsagn fra tredjemænd, som medieselskabet citerede. Varemærkeindehaveren anlagde efterfølgende sag mod medieselskabets administrerende direktør i dennes egenskab af mediets ansvarshavende redaktør og de to journalister, der havde udarbejdet artiklen og tv-indslaget, med påstand om, at en række af udtalelserne i artiklen og tv-indslaget skulle mortificeres, og at den administrerende direktør og de to journalister skulle betale erstatning til varemærkeindehaveren for det tab, som varemærkeindehaveren havde lidt på grund af den kritiske omtale.

Byrettens frifandt journalisterne og den administrerende direktør

Byretten frifandt den administrerende direktør og de to journalister. I sin begrundelse henviste byretten bl.a. til, at virksomheder med økonomiske interesser i et emne af almen offentlig interesse inden for visse grænser må tåle kritisk omtale, og at de citerede udtalelser ikke havde en karakter eller et indhold, der gav grundlag for at kende dem ubeføjede eller for at pålægge journalisterne eller den administrerende direktør erstatningsansvar.

Landsrettens stadfæstede byrettens dom

Varemærkeindehaveren ankede byrettens dom til Østre Landsret, der stadfæstede byrettens dom. Landsretten bemærkede, at urigtige udsagn som udgangspunkt er retsstridige, når de er egnede til at forstyrre eller ødelægge en andens erhverv, og at den, der har en fornøden retlig interesse, således som udgangspunkt har krav på mortifikation af urigtige udsagn, ligesom den forurettede kan ydes erstatning for forvoldt skade. Endvidere bemærkede landsretten, at dette udgangspunkt må fraviges i de tilfælde, hvor den samfundsmæssige interesse i en fri meningstilkendegivelse har større vægt end erhvervsinteressen, og udsagnet ikke overskrider grænserne for offentlig debat, hvilken vurdering skal foretages i lyset af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10. Efter en vurdering af udsagnene og omstændighederne fandt landsretten, at der ikke var grundlag for mortifikation af udsagnene. Endvidere fandt landsretten, at den administrerende direktør og de to journalister ikke havde handlet ansvarspådragende.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-22-0510.

Til top Sidst opdateret: 23-05-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk