Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Udsættelse af berammelse af hovedforhandlingen i en sag, hvor de tiltalte har været sigtet siden 2005 
10-05-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 4. maj 2017 meddelt et selskab og dennes ejer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 12. januar 2017.

I 2005 rejste anklagemyndigheden sigtelse mod selskabets ejer for overtrædelse af spillelovgivningen. Ved brev af 23. oktober 2014 anmodede ejerens forsvarer byretten om at fastsætte en frist for tiltalerejsning i medfør af retsplejelovens § 718 b, stk. 2.

Ved brev af 30. oktober 2014 anmodede anklagemyndigheden om, at der ikke blev fastsat en frist, idet man havde besluttet, at sagen skulle afvente en afgørelse fra Københavns Byrets vedrørende eventuel forelæggelse for EU-domstolen af spørgsmålet om, hvorvidt spilleloven skulle have været forelagt EU-Kommissionen efter notifikationsproceduren, i en tilsvarende sag. Byretten fastsatte herefter fristen for tiltalerejsning til den 13. juli 2015. 

Københavns Byret bestemte den 25. juni 2015, at spørgsmålet om, hvorvidt spilleloven skulle have været notificeret til EU, skulle forelægges for EU-Domstolen, idet dette havde betydning for, om spilleloven kunne håndhæves.

Den 2. juli 2015 anmodede anklagemyndigheden byretten om at forlænge fristen for tiltalerejsning på EU-Domstolens stillingtagen til notifikationsspørgsmålet. Ejerens forsvarer protesterede mod fristforlængelsen, idet han gjorde gældende, at anmodningen om fristforlængelse var indgivet for sent, jf. retsplejelovens § 718 b, stk. 3, 2. pkt., hvoraf det fremgår, at anklagemyndighedens anmodning om fristforlængelse skal fremsættes over for retten senest 2 uger inden udløbet af den frist, som retten tidligere har fastsat.

B
yretten fandt, at det forhold, at fristen i retsplejelovens § 718 b, stk. 3, 2. pkt., ikke var overholdt, ikke kunne føre til, at anklagemyndighedens anmodning om fristforlængelse skulle afvises. 

Landsretten anførte, at fristen i retsplejelovens § 718 b, stk. 3, 2. pkt., ikke kunne betragtes som en ordensforskrift, hvis tilsidesættelse var uden betydning for, om påtalen mod sigtede skulle anses for opgivet. Herefter, og idet anklagemyndigheden ikke efterfølgende havde rejst tiltale i sagen, ansås påtalen mod ejeren for opgivet. 

Anklagemyndigheden kærede med Procesbevillingsnævnets tilladelse kendelsen til Højesteret, der fandt, at anklagemyndighedens overskridelse af 2-ugers fristen i retsplejelovens § 718 b, stk. 3, 2. pkt., ikke kunne føre til, at påtalen mod ejeren kunne anses for opgivet. Højesteret anførte dog, at medmindre anklagemyndigheden inden 2 måneder efter afsigelsen af Højesterets kendelse traf afgørelse om tiltalespørgsmålet, måtte påtalen anses for opgivet. 

Anklagemyndigheden rejste herefter tiltale mod ejeren og selskabet for overtrædelse af den dagældende spillelov. I anklageskriftet anmodede anklagemyndigheden om, at sagen blev stillet i bero på EU-domstolens stillingtagen til notifikationsspørgsmålet. 

De tiltaltes forsvarer anmodede om, at sagen straks blev berammet til hovedforhandling i medfør af retsplejelovens § 843 a.

Byretten udsatte berammelse af hovedforhandlingen

Byretten udsatte berammelse af hovedforhandlingen i foreløbigt 1 år under henvisning til, at EU-Domstolens stillingtagen til notifikationsspørgsmålet var af en sådan betydning for vurderingen af, om forholdene i tiltalen var strafbare, at der var grundlag for at udsætte berammelse af hovedforhandlingen i medfør af retsplejelovens § 847. 

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse

De tiltalte kærede kendelsen til landsretten, der tiltrådte, at berammelse af hovedforhandlingen foreløbigt skulle udsættes 1 år. Landsretten henviste til, at EU-Domstolens stillingtagen til notifikationsspørgsmålet var af afgørende betydning for vurderingen af tiltalen i sagen mod de tiltalte. Landsretten bemærkede dog, at såfremt de tiltalte måtte blive fundet skyldige, skulle betydningen af den meget lange sagsbehandlingstid indgå i sanktionsfastsættelsen. 

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0022.

 

Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk