Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Udlevering til Rumænien 
11-10-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 7. oktober 2016 meddelt tre rumænske statsborgere tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Østre Landsret henholdsvis den 6. juli og 19. august 2016.
Sagen drejede sig om prøvelse af Justitsministeriets afgørelse, hvorefter tre rumænske kvinder skulle udleveres til strafforfølgning i Rumænien i medfør af udleveringsloven. De tre rumænske kvinder var mistænkt for organiseret menneskehandel af en række navngivne forurettede. Der var tale om lovovertrædelser, der var begået i både Danmark og Rumænien. En række personer var i den forbindelse under en dansk straffesag blevet frifundet for menneskehandel af de pågældende forurettede, idet retten ikke fandt, at disse havde været genstand for menneskehandel. For så vidt angår én af de forurettede havde anklagemyndigheden konkluderet, at der ikke var grundlag for at omfatte ham af tiltalen for menneskesmugling. De tre rumænske kvinder havde ikke været en del af den danske straffesag, og var således ikke blevet frifundet for forholdene.

Byretten nægtede udlevering

Byretten godkendte ikke Justitsministeriets afgørelse om udlevering af de tre rumænske kvinder. Byretten fandt, at udlevering til strafforfølgning i Rumænien for i det væsentlig identiske forhold som dem, personerne i den danske straffesag var blevet frifundet for, var i strid med udleveringslovens § 10 d, eller de principper, der kommer til udtryk i bestemmelsen. Efter denne bestemmelse kan der ikke ske udlevering, når den, der søges udleveret, er dømt eller frifundet for den samme strafbare handling i en anden medlemsstat.

Byrettens kendelse blev af anklagemyndigheden indbragt for Østre Landsret.

Landsretten ændrede byrettens kendelse

Landsretten fandt ved kendelse af 6. juli 2016 ikke fornødent grundlag for at nægte udlevering i medfør af udleveringslovens § 10 d. Landsretten lagde vægt på, at de tre rumænske kvinder hverken var dømt eller frifundet for samme strafbare handlinger, som udleveringssagen hvilede på. Landsretten fandt heller ikke grundlag for at anvende principperne i udleveringslovens § 10 d.

Sagen blev herefter udsat i landsretten på indhentelse af oplysninger fra de rumænske myndigheder, som følge af at Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur m.v. havde i en rapport anført, at afsoningsforholdene i visse rumænske fængsler var præget af alvorlige problemer, og at der i et vist omfang var risiko for, at indsatte udsattes for umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Det rumænske Justitsministerium garanterede i sit svar bl.a., at de tre kvinder ville komme til at afsone deres straf i ”Bacău-fængsel eller i en anden enhed under dette fængsel, som vil sikre dem 2-3 m2 personligt rum, inklusive seng og tilhørende møbler”.

Landsretten ændrede herefter ved kendelse af 19. august 2016 byrettens kendelse, således at Justitsministeriets afgørelse om udlevering blev kendt lovlig. Landsretten fandt på grundlag af oplysningerne fra det rumænske Justitsministerium ikke, at der ved udlevering af de tre rumænske kvinder til Rumænien var en reel fare for, at de ville blive udsat for umenneskelig eller nedværdigende behandling. Udleveringslovens § 10 h, stk. 2, fandtes derfor ikke til hinder for udlevering.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-25-0253, 2016-25-0254, 2016-25-0255, 2016-25-0263, 2016-25-0266 og 2016-25-0267.

Tilsvarende sag om udlevering til Rumænien

Procesbevillingsnævnet har desuden den 7. oktober 2016 meddelt tilladelse til kære af Østre Landsrets kendelse af 30. juni 2016 i en sag, hvor spørgsmålet var, om udlevering burde nægtes i medfør af udleveringslovens § 10 h, stk. 2, på grund af fængselsforholdene i Rumænien.

Denne sag er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2016-25-0206.
Til top Sidst opdateret: 11-10-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk