Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Udeblivelse i ankesag om forældremyndighed 
08-11-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 7. november 2019 meddelt en far tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 12. juli 2019.
Byretten afsagde i april 2019 dom, hvorefter den fælles forældremyndighed over parternes to fællesbørn blev ophævet og tillagt moderen alene. Faderen ankede dommen til landsretten.

Ved brev af 21. maj 2019 blev faderen indkaldt til hovedforhandling i ankesagen til afholdelse den 12. juli 2019 i Vestre Landsret, Asmildklostervej 21, 8800 Viborg.

Da faderen ikke mødte op til hovedforhandlingen ved Vestre Landsrets hovedtingsted, tog faderens beskikkede advokat telefonisk kontakt til faderen, der oplyste, at han var mødt op ved Vestre Landsrets bitingsted i Sønderborg.

Moderens advokat nedlagde herefter påstand om, at ankesagen skulle afvises. Heroverfor nedlagde faderens advokat påstand om, at sagen skulle fremmes via videolink fra Retten i Sønderborg, subsidiært at sagen skulle udsættes.

Landsretten afviste ankesagen

Landsretten anførte, at faderen var behørigt indkaldt til hovedforhandlingen, men at han var udeblevet uden oplyst lovligt forfald. Landsretten afviste derfor ankesagen i medfør af den dagældende bestemmelse i retsplejelovens § 452, stk. 2.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-23-0033.
Til top Sidst opdateret: 08-11-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk