Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Ubetinget udvisning af tyrkisk statsborger, der er født og opvokset i Danmark og har ekshustru og to børn i andet EU-land. 
09-04-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 5. april 2013 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 19. november 2012. I by- og landsretten blev tiltalte idømt en fællesstraf af 2 års fængsel for en lang række overtrædelser, herunder et tilfælde af straffelovens § 192 a, stk. 1, nr. 1, (besiddelse af skarpladt, afsikret pistol i bymiljø). Tiltalte var straffet adskillige gange tidligere uden at være blevet udvist, hverken betinget eller ubetinget. Både by- og landsret (dissens) fandt grundlag for ubetinget udvisning af tiltalte. Landsrettens flertal henviste navnlig til overtrædelsen af straffelovens § 192 a, samt at tiltalte siden sit fyldte 15 år var blevet dømt 26 gange med en samlet frihedsstraf på mere end 16 års fængsel. Mindretallet henviste navnlig til, at ubetinget udvisning af tiltalte var i strid med Danmarks internationale forpligtelser henset til, at tiltalte var født og opvokset i Danmark og havde familie her, at tiltalte overvejende manglede tilknytning til Tyrkiet, og at tiltalte trods sine mange kriminelle domme, hverken ved den seneste eller andre citerede domme, var straffet for at have påført andre alvorlig personskade eller at have bragt andres liv i fare.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. sag 2012-25-0322.
Til top Sidst opdateret: 09-04-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk