Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

To sager om varetægtsfængsling af udlændinge med meldepligt. 
06-09-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 2. september 2019 meddelt to udlændinge tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af Vestre Landsret den 24. juni 2019.

To udviste udlændinge var ved afgørelser af henholdsvis 6. juli 2018 og 25. februar 2019 pålagt daglig meldepligt hos politiet.

Ved grundlovsforhør den 21. juni 2019 blev begge udlændinge sigtet for overtrædelse af udlændingelovens § 60, stk. 2, jf. § 34, stk. 4, ved 15 gange i perioden fra den 1. juni 2019 til den 15. juni 2019 at have undladt at overholde den daglige meldepligt. Anklagemyndigheden begærede begge udlændinge varetægtsfængsling efter udlændingelovens § 35 a. Efter denne bestemmelse kan en udlænding varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at udlændingen gentagne gange har overtrådt pålæg om blandt andet meldepligt efter udlændingelovens § 34, stk. 4.

Begge udlændingene bestred, at afgørelserne om meldepligt var gyldige, idet de gjorde gældende, at meldepligten udgjorde et uproportionalt indgreb i udlændingenes bevægelsesfrihed i strid med artikel 2 i Tillægsprotokol 4 til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Byretten løslod begge udlændinge

Byretten løslod begge udlændinge. I den ene sag fandt byretten, at betingelserne for varetægtsfængsling efter udlændingelovens § 35 a, ikke var opfyldt. I den anden sag fandt byretten, at der var så stor usikkerhed om, hvorvidt afgørelsen om daglig meldepligt var gyldig, at der ikke var tilstrækkeligt mistankegrundlag til at varetægtsfængsle udlændingen efter udlændingelovens § 35 a.

 Landsretten varetægtsfængslede begge udlændinge

 Landsretten fandt i begge sager, at der var begrundet mistanke om, at udlændingene gentagne gange havde overtrådt den pålagte meldepligt i en sammenhængende periode på to uger. Efter antallet af overtrædelser, og idet begge udlændinge tidligere var straffet for overtrædelse af meldepligten, fandt landsretten, at varetægtsfængsling ikke var i strid med proportionalitetsprincippet i retsplejelovens § 762, stk. 3, jf. udlændingelovens § 35 a, stk. 2. Begge udlændinge blev herefter varetægtsfængslet, uanset udlændingene bestred, at afgørelserne om meldepligt udgjorde et uproportionalt indgreb.

 Procesbevillingsnævnets sagsnummer

 Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-26-0031 og 2019-26-0032.

Til top Sidst opdateret: 06-09-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk