Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

To sager om udvisning 
13-12-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 8. december 2016 meddelt henholdsvis anklagemyndigheden og en udlænding tilladelse til anke til Højesteret af to domme, der er afsagt af Østre Landsret henholdsvis den 10. august 2016 og den 24. august 2016.

I begge sager var de tiltalte blevet dømt for forsøg på et egentligt hjemmerøveri. 

Den første sag:

Byretten og landsretten udviste betinget

Den tiltalte, der var tidligere straffet blandt andet for røveri og tidligere betinget udvist af Danmark, blev i byretten fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, samt straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 4 år. Byretten fandt endvidere, at det ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at udvise den tiltalte, som var en 24-årig somalisk statsborger, der var indrejst i Danmark som 6-årig, og som var uden tilknytning til Somalia, uanset karakteren af den tidligere og nu begående kriminalitet, og at tiltalte tidligere var blevet udvist betinget. Byretten udviste derfor den tiltalte betinget på ny. 

Vedrørende strafudmålingen ændrede landsretten byrettens afgørelse, da landsretten fandt, at der alene var tale om forsøg på hjemmerøveri. Landsretten skærpede dog samtidig straffen til fængsel i 4 år og 6 måneder.

Vedrørende spørgsmålet om udvisning stadfæstede landsretten byrettens afgørelse om betinget udvisning efter en samlet afvejning, hvorefter udlændingelovens § 26, stk. 2, var til hinder for udvisning af den tiltalte.

Den anden sag:

Byretten udviste betinget

Den tiltalte, der var tidligere straffet blandt andet for simpel og kvalificeret vold og betinget udvist af Danmark, blev i byretten fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, jf. § 21, samt straffelovens § 245, stk. 1, 1. og 2. pkt., jf. § 247, stk. 1. Den tiltalte blev idømt fængsel i 7 år og 8 måneder (tillægsstraf). Vedrørende spørgsmålet om udvisning fandt byretten, at den tiltalte alene skulle udvises af Danmark betinget. Byretten fandt, at udvisning af den tiltalte, som var tyrkisk statsborger, 25 år gammel på gerningstidspunktet, født og opvokset i Danmark, og som havde sin nærmeste familie i Danmark, ville være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8, stk. 2, selvom den aktuelt begåede kriminalitet måtte anses for meget alvorlig, og at den tiltalte tidligere var udvist betinget. 

Landsretten udviste med indrejseforbud for bestandig 

Landsretten stadfæstede byrettens strafudmåling, men ændrede byrettens afgørelse vedrørende spørgsmålet om udvisning, således at den tiltalte blev udvist med indrejseforbud for bestandig. Landsretten fandt, at under hensyn til grovheden af den aktuelle kriminalitet, grovheden og omfanget af tidligere kriminalitet, som den tiltalte havde begået, at nærværende forhold var begået i prøvetiden for en betinget udvisning, at den tiltalte ikke havde en ægtefælle eller børn i Danmark, at han havde begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet, og at han i kraft af sit sprogkundskab og familierelationer havde en vis tilknytning til sin nationalstat, og uanset at den tiltalte var født og opvokset i Danmark og havde sine forældre og søskende her, at der kunne ske udvisning, uden at dette ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Bevillingen til henholdsvis anklagemyndigheden i den første sag og til den tiltalte i den anden sag er begrænset til at angå spørgsmålet om udvisning.

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-25-0248 og 2016-25-0249

 

Til top Sidst opdateret: 13-12-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk