Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

To sager om konkurskarantæne 
26-06-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 26. april 2018 meddelt to personer tilladelse til kære til Højesteret af tre kendelser, der er afsagt af Østre Landsret henholdsvis den 21. december 2017 og den 1. marts 2018.
De to personer drev begge hver sin konsulentvirksomhed, som blandt andet tilbød anonymisering af økonomisk nødlidende selskaber. Anonymiseringen skete typisk ved, at selskaberne blev solgt til personerne eller deres holdingselskaber, hvorefter personerne enten selv indtrådte som direktør eller lod en tredjemand indtræde som direktør. De økonomisk nødlidende selskaber skiftede herefter navn og hjemting således at selskaberne ikke umiddelbart kunne forbindes med de oprindelige ejere, ligesom selskaber under den senere konkurs blev behandlet ved en anden skifteret end de oprindelige ejeres hjemting.

I de fleste af de selskaber der senere blev taget under konkursbehandling, var bogføringen bortkommet eller særdeles sparsom, ligesom det ofte kunne konstateres, at selskabernes restance til skattemyndighederne var steget i perioden efter personernes overtagelse af selskaberne.

Begge personer havde ved denne fremgangsmåde været involveret i flere hundrede selskaber, der efterfølgende var opløst efter konkurs.

Kuratorerne i i alt 15 konkursboer anmodede i 2017 de respektive skifteretter om, at der blev iværksat konkurskarantænesager mod personerne enten som direkte ledelsesmedlemmer i de konkursramte selskaber, eller fordi personerne havde udgjort den reelle ledelse i selskaberne bag en stråmandskonstruktion.

Skifteretten pålagde personerne konkurskarantæne

Skifteretterne fandt uafhængigt af hinanden, at de pågældende personer som en del af ledelsen (enten direkte eller indirekte), ved udførelse af den såkaldte anonymisering af de økonomisk nødlidende selskaber, havde udvist groft uforsvarlig forretningsførelse, og at der derfor var grundlag for at pålægge begge personer konkurskarantæne.

Personerne havde blandt andet gjort gældende, at de i medfør af konkurslovens § 157, stk. 3, alene kunne pålægges konkurskarantæne i 3 år, idet de økonomisk nødlidende selskaber havde indgået i en koncern i forbindelse med holdingselskabernes køb af selskaberne.

Skifteretterne fandt imidlertid, at koncernbegrebet i konkurslovens § 157, stk. 3, indebar, at der kun kunne pålægges én konkurskarantæne for konkursramte koncernforbundne selskaber, såfremt selskaberne havde haft en indbyrdes økonomisk afhængighed, hvilket skifteretterne fandt ikke var tilfældet i de foreliggende sager.

De to personer blev herefter pålagt konkurskarantæne i henholdsvis 8 perioder af 3 år og 7 perioder af 2 år, ligesom skifteretterne bestemte, at karantæneperioderne skulle løbe i forlængelse af hinanden, men dog begrænset til i alt 10 år, jf. konkurslovens § 158, stk. 2.

Landsretten ændrede skifterettens kendelser

I begge sagskomplekser fastslog landsretten indledningsvist, at koncernbegrebet i konkurslovens § 157, stk. 3, måtte forstås som et formelt koncernbegreb i overensstemmelse med selskabslovens koncernbegreb, hvorfor det ikke var en betingelse for at anse selskaber for koncernforbundne, at de havde været indbyrdes økonomisk afhængige.

For så vidt angår den ene person fandt landsretten herefter, at nogle af selskaberne måtte anses for koncernforbundne, hvorfor der alene kunne pålægges en samlet konkurskarantæne herfor. De pålagte karantæneperioder blev således ændret til 4 perioder af 3 år, som dog blev maksimeret til i alt 10, jf. konkurslovens § 158, stk. 2.

For så vidt angår den anden person fandt landsretten også, at nogle af selskaberne måtte anses for koncernforbundne, hvorefter landsretten fandt grundlag for at pålægge personen konkurskarantæne i 5 perioder af 2 år.

Procesbevillingsnævnets sagsnumre

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0029 m.fl. og 2018-22-0118 m. fl.
Til top Sidst opdateret: 26-06-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk