Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

To sager om fradrag i grundværdien for afholdte udgifter til anlæg af kloak- og vandforsyningsanlæg. 
06-06-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 2. juni 2016 meddelt et boligselskab tilladelse til anke til Højesteret af to domme, der begge er afsagt af Østre Landsret den 12. april 2016.
Boligselskabet havde vedrørende to ejendomme anmodet SKAT om fradrag i grundværdien efter den tidligere vurderingslovs § 17 og § 18 for udgifter til anlæg af grundforbedrende kloak- og vandforsyningsanlæg.

SKAT godkendte ikke fradrag for udgifterne til etablering af anlæggene vedrørende de to ejendomme.

I sagen vedrørende den ene ejendom blev SKATs afgørelse stadfæst af såvel Vurderingsankenævnet som Landsskatteretten.

I sagen vedrørende den anden ejendom stadfæstede Vurderingsankenævnet ligeledes SKATs afgørelse, og Landsskatteretten stadfæstede Vurderingsankenævnets afgørelse vedrørende ejendommens vandforsyningsanlæg, mens Landsskatteretten vedrørende ejendommens kloakforsyningsanlæg fandt, at dele af anlægget var fradragsberettiget. For disse dele godkendte Landsskatteretten et fradrag fastsat ud fra den fremlagte dokumentation samt bebyggelseskarakteren.

Byretten frifandt Skatteministeriet i begge sager

Boligselskabet indbragte sagerne for byretten med påstande om, at Skatteministeriet skulle anerkende, at boligselskabet var berettiget til fradrag i grundværdien for afholdte udgifter til anlæg af kloak- og vandforsyningsanlæg.

I den første sag påstod boligselskabet subsidiært, at Skatteministeriet skulle anerkende, at boligselskabet havde bekostet kloak- og vandforsyningsanlæggene, mens Skatteministeriet påstod frifindelse.

Byretten frifandt Skatteministeriet, da byretten ikke fandt det bevist, at boligselskabet havde afholdt udgifterne til etableringen af kloak- og vandforsyningsanlægget.

I den anden sag blev Skatteministeriet også frifundet. Vedrørende vandforsyningsanlægget fandt byretten, at det ikke var bevist, at boligselskabet havde afholdt udgifterne til etablering af vandforsyningsanlægget. Vedrørende kloakforsyningsanlægget fandt byretten, at alene dele af kloakforsyningsanlægget havde karakter af et fradragsberettiget hovedanlæg. Byretten var enig i Landsskatterettens fastsættelse af fradraget.

Landsretten sambehandlede sagerne og frifandt Skatteministeriet

Sagerne blev sambehandlet i landsretten, og for landsretten anerkendte Skatteministeriet, at boligselskabet havde afholdt udgifterne til etableringen af kloak- og vandforsyningsanlæggene, og at dele af anlæggene havde karakter af fradragsberettiget hovedanlæg.

Landsretten fandt, at anlæggene nøje fulgte de enkelte bygninger på ejendommene, og lagde samtidig vægt på, at en skønsmand til brug for sagen havde udtalt, at genanvendelse af anlæggene i det væsentligste forudsatte, at et eventuelt nybyggeri på grunden var identisk eller i det væsentligste svarende til det aktuelle.

Landsretten fandt på denne baggrund, at anlæggene var knyttet til byggeriet, og at anlæggene således ikke kunne anses for at have medført en stigning i værdien af grundene i ubebygget stand.

Landsretten fandt – i modsætning til Østre Landsrets dom af 19. december 2014 – ikke grundlag for at anse et anlæg for et fradragsberettiget hovedanlæg på baggrund af en fiktiv udstykning af ejendommen.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens domme, således at sagerne blev hjemvist til vurderingsmyndighederne til beløbsmæssige ansættelser af fradraget for den del af anlæggene, som Skatteministeriet havde anerkendt, var fradragsberettigede hovedanlæg.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0230 og j. nr. 2016-22-0560

Til top Sidst opdateret: 06-06-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk