Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

To sager om fortsat varetægtsfængsling under anke i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 2, nr. 1 
09-06-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 2. juni 2010 meddelt to tiltalte tilladelse til kære af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 6. maj 2010 om varetægtsfængsling under anke. I sagen havde de tiltalte siddet varetægtsfængslet i henholdsvis ca. 9½ måned og ca. 1 år, da de ved byretten den 5. maj 2010 blev idømt fængsel i henholdsvis 3 år for forsøg på bedrageri af særlig grov karakter og 3 år og 9 måneder for brandstiftelse under særligt skærpende omstændigheder og forsøg på bedrageri af særlig grov karakter i forbindelse med en brand på en af de tiltaltes erhvervsvirksomhed. Efter byrettens dom ankede begge tiltalte straks dommen. Anklagemyndigheden begærede herefter de tiltalte fortsat varetægtsfængslet under anken efter retsplejelovens § 769, stk. 1, jf. § 762, stk. 2, nr. 1. Byretten efterkom ikke anklagemyndighedens begæring. Vestre Landsret fandt derimod, at betingelserne for varetægtsfængsling under anken var opfyldt i medfør af retsplejelovens § 769, stk. 3, jf. § 762, stk. 2, nr. 1, og henviste i den henseende bl.a. til, at hensynet til retshåndhævelsen efter oplysningerne om forholdenes grovhed, sammenholdt med navnlig længden af de idømte straffe, krævede at de tiltalte ikke er på fri fod.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j. nr. 2010-26-0015 og j. nr. 2010-26-0016.
Til top Sidst opdateret: 09-06-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk