Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

To sager om anvendelsesområdet for kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a 
21-08-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 16. august 2018 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser afsagt af Østre Landsret den 6. juli 2018 i to sager.
Den ene kendelse vedrørte en afgørelse om midlertidig forældremyndighed.

Under behandlingen af en forældremyndighedssag bestemte byretten, at moderen skulle tillægges midlertidig forældremyndighed over to af parternes i alt fire børn.

Faderen kærede byrettens kendelse til landsretten.

Landsretten afviste kæremålet

Landsretten afviste kæremålet med henvisning til, at byrettens afgørelse kun kunne kæres med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, jf. retsplejelovens § 389 a, og en sådan forelå ikke. Landsretten henviste til, at der hverken i ordlyden af retsplejelovens § 389 a eller i forarbejderne hertil var holdepunkter for, at en afgørelse om midlertidig forældremyndighed skulle være undtaget fra kærebegrænsningen i retsplejelovens § 389 a.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0350. Det bemærkes, at Procesbevillingsnævnet tidligere har meddelt bevilling i en lignende sag j.nr. 2015-22-0129 (Højesterets kendelse af 21. september 2015, hvor Højesteret dog afviste kæremålet, fordi byretten i mellemtiden havde afsagt dom).

Den anden kendelse vedrørte en afgørelse om afvisning af genoptagelse af en faderskabssag

Ansøgeren dannede par med en kvinde i perioden fra 2003 til 2013. Under forholdet fik parret to børn, der nu var henholdsvis 12 og 8 år. Ansøgeren blev registreret som far til begge børn.

Efter parrets brud anmodede ansøgeren Statsforvaltningen om at genoptage faderskabssagen, hvilket Statsforvaltningen afslog. Ansøgeren anmodede herefter om, at sagen blev indbragt for retten, hvorefter sagen blev oversendt til byretten.

Under byrettens behandling sagen om genoptagelse blev der afholdt retsmøde, hvor begge parter afgav forklaring. Byretten afsagde herefter kendelse om, at ansøgerens anmodning om genoptagelse af faderskabssagen ikke skulle tages til følge.

Landsretten afviste kæremålet

Ansøgeren kærede herefter byrettens kendelse til landsretten, der afviste kæremålet med henvisning til, at byrettens afgørelse kun kunne kæres med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, jf. retsplejelovens § 389 a. Landsretten henviste til, at byrettens kendelse om ikke at genoptage faderskabssagen måtte anses for at vedrøre sagens forberedelse, da byrettens afgørelse var begrænset til at angå en prøvelse af, om statsforvaltningens afgørelse om genoptagelse var berettiget, men ikke af selve faderskabsspørgsmålet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0340. Det bemærkes, at Procesbevillingsnævnet tidligere har meddelt bevilling vedrørende anvendelsesområdet for § 389 a vedrørende en række processuelle afgørelser truffet under behandlingen af en faderskabssag, jf. j. nr. 2018-22-0097 (Højesterets kendelse af 2. august 2018).

Det bemærkes endelig, at Procesbevillingsnævnet tidligere har meddelt bevilling i en række andre sager om anvendelsesområdet for kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a, herunder senest den trykte afgørelse i U 2017.3224 H.
Til top Sidst opdateret: 21-08-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk