Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

To sager om afvisning af straffeankesager iværksat af de tiltalte med påstand om frifindelse og subsidiært om formildelse. 
02-03-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 30. december 2016 meddelt to tiltalte tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, der er afsagt af henholdsvis Østre Landsret og Vestre Landsret den 14. marts 2016 og 4. oktober 2016.
Den første sag

I den første sag var tiltalte i byretten bl.a. blevet idømt en fængselsstraf på 2 år og 6 måneder for overtrædelse af bl.a. straffelovens § 289. Tiltalte ankede dommen til Østre Landsret med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Tiltalte mødte ikke op til den berammede hovedforhandling. Som dokumentation for, at tiltalte havde lovligt forfald, fremlagde forsvarsadvokaten en lægeerklæring.

Landsretten fandt, at lægeerklæringen ikke kunne tjene som dokumentation for lovligt forfald. Landsretten besluttede herefter at afvise den tiltaltes anke i medfør af retsplejelovens § 920, stk. 2, efter hvilken bestemmelse en ankesag kan afvises, hvis tiltalte udebliver uden oplyst lovligt forfald i et tilfælde, hvor dommen er anket af tiltalte, og hvor anken omfatter bevisbedømmelsen, hvis retten finder, at sagen ikke med nytte kan behandles, uden at tiltalte er til stede. Afvisningen omfattede både den principale påstand om frifindelse og den subsidiære påstand om formildelse.

Den anden sag

I den anden sag var tiltalte i byretten blevet idømt en betinget fængselsstraf på 60 dage for overtrædelse af straffelovens § 171 om dokumentfalsk og straffelovens § 266 om trusler. Tiltalte ankede dommen til Vestre Landsret til frifindelse, subsidiært formildelse.

Dagen inden den berammede hovedforhandling afviste landsretten ankesagen i medfør af retsplejelovens § 920, stk. 3, efter hvilken bestemmelse en ankesag kan afvises, hvis anklageskriftet eller indkaldelsen ikke på sædvanlig måde har kunnet forkyndes for tiltalte, fordi denne har skiftet bopæl eller opholdssted uden at give den nødvendige meddelelse herom.

Landsretten lagde herved på baggrund af en redegørelse fra Statsadvokaten vedrørende de foretagne forsøg på forkyndelse, sammenholdt med de i sagen foreliggende oplysninger om tiltaltes bopæl og opholdssteder til grund, at indkaldelsen til hovedforhandling ikke havde kunnet forkyndes på sædvanlig måde for tiltalte, fordi denne har skiftet bopæl eller opholdssted uden at give den nødvendige meddelelse herom. Afvisningen omfattede både den principale påstand om frifindelse og den subsidiære påstand om formildelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-25-0236 og 2016-25-0304.

Opmærksomheden henledes på, at Procesbevillingsnævnet den 5. oktober 2016 har meddelt kæretilladelse i en sag, der også angik spørgsmålet om afvisning af en tiltaltes bevis- og udmålingsanke i medfør af retsplejelovens § 920, stk. 3.
Til top Sidst opdateret: 02-03-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk