Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

To sager om, hvorvidt betingelserne for at idømme forvaring for seksualforbrydelser var opfyldt 
10-02-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 30. december 2016 og den 3. februar 2017 meddelt begrænsede tilladelser til anke til Højesteret af to domme, der er afsagt af Vestre Landsret den 30. september 2016 og af Østre Landsret den 26. august 2016.

Den første sag:

Byretten og landsretten fandt ikke, at betingelserne for at idømme forvaring var opfyldt

Tiltalte, der ikke var tidligere straffet for seksualforbrydelser men for anden personfarlig kriminalitet, herunder grov vold, blev blandt andet dømt for at have begået seksuelle overgreb i form af blufærdighedskrænkelse og andet seksuelt forhold end samleje mod 4 søskende på mellem 2 og 8 år samt for medvirken til seksualforbrydelser begået af tredjemænd mod børn under 12 år, idet tiltalte blandt andet administrerede to hjemmesider indeholdende børnepornografi, hvor medlemmerne jævnligt skulle uploade nyt børnepornografisk materiale for at bibeholde medlemskabet. 

Retslægerådet havde udtalt, at tiltalte på grund af en personlighedsforstyrrelse og henset til omfanget og arten af den tidligere pådømte og nu påsigtede kriminalitet udgjorde en så nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, at forvaring, jf. straffelovens § 70, stk. 2, måtte anses for påkrævet for at forebygge denne fare.

B
yrettens flertal fandt ikke, at der var et tilstrækkeligt sikkert grundlag for at idømme tiltalte forvaring i medfør af straffelovens § 70, stk. 2, og idømte tiltalte 6 års fængsel.

Vedrørende strafudmålingen fandt landsretten under henvisning til, at tiltalte ikke var tidligere straffet for seksualforbrydelser, og at de alvorligste af de overgreb, som han var fundet skyldig i, ikke var foretaget af ham selv, men af andre med tiltaltes tilskyndelse, at der – uanset omfanget og karakteren af den pådømte kriminalitet og oplysningerne om tiltaltes person, herunder Retslægerådets udtalelse – ikke var fuldt tilstrækkeligt grundlag for at idømme tiltalte forvaring. Landsretten idømte herefter tiltalte 7 års fængsel.

Den anden sag:

Byretten og landsretten fandt, at betingelserne for at idømme forvaring var opfyldt

Tiltalte, der ikke var tidligere straffet, blev fundet skyldig i over en periode på 7 måneder i 5 tilfælde at have begået voldtægt og frihedsberøvelse eller forsøg herpå mod unge kvinder i København. 

Af den psykiatriske erklæring fremgik det, at tiltalte – uagtet at risikoen for egentlig voldsadfærd blev vurderet som værende lav, og at der ikke vurderedes at være overbevisende tegn på dyssocial personlighedsforstyrrelse – måtte antages at udgøre en væsentlig risiko for andres (kvinders) liv, legeme, helbred eller frihed, hvorfor man anbefalede forvaring. Af Retslægerådets udtalelse fremgik det, at der måtte antages at være en væsentlig risiko for ny personfarlig kriminalitet, hvorfor tiltalte vurderedes at udgøre væsentlig fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og at forvaring, jf. straffelovens § 70, stk. 2, måtte antages at være påkrævet for at forebygge denne fare.

Byrettens flertal fandt, at betingelserne for at idømme forvaring, jf. straffelovens § 70, stk. 2, var opfyldt. Byrettens flertal henviste blandt andet til den psykiatriske erklæring, indtrykket af tiltaltes person, forholdenes grove karakter, antallet af forhold og at forholdene var begået over en periode på cirka 7 måneder mod tilfældige kvinder. Tiltalte blev tillige udvist med indrejseforbud gældende for bestandig. 

Vedrørende strafudmålingen fandt landsrettens flertal under henvisning til tiltaltes farlighed, at tiltalte i 5 tilfælde havde begået voldtægt og frihedsberøvelse eller forsøg herpå over for forskellige unge piger, som tiltalte opsøgte ved nattetide på offentlig vej, og at forvaring fandtes påkrævet for at forebygge denne fare, at betingelserne for at idømme forvaring, jf. straffelovens § 70, stk. 2, var opfyldt.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Bevillingerne er begrænset til at angå spørgsmålet om, hvorvidt betingelserne for at idømme forvaring er opfyldt. 

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2016-25-0315 og 2016-25-0261.


Til top Sidst opdateret: 10-02-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk