Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tortgodtgørelse for påstået uretmæssig videoovervågning på arbejdsplads 
13-05-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 10. maj 2019 meddelt en fagforening som mandatar for en person begrænset tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der blev afsagt af Østre Landsret den 25. januar 2019.
Personen var ansat i en restaurantkæde. På vegne af personen og flere af restaurantens øvrige ansatte anlagde fagforeningen sag mod restaurantchefen og den virksomhed, som drev restauranten. Vedrørende personen blev der blandt andet nedlagt påstand om godtgørelse for tort efter erstatningsansvarslovens § 26 med henvisning til, at personen var blevet videoovervåget på arbejdspladsen uden saglig grund og på en krænkende måde.

Byretten tilkendte personen godtgørelse for tort

Byretten fandt, at videoovervågningen i restauranten delvist havde været uden saglig grund og derved i strid med dagældende persondatalovs § 5, stk. 1, og stk. 2. Byretten fandt på denne baggrund, at personen var berettiget til godtgørelse for tort efter erstatningsansvarsloven på 25.000 kr.

Fagforeningen ankede dommen.

Landsretten ændrede byrettens dom

Landsretten fandt, at restaurantchefen og virksomheden, der drev restauranten, ikke havde godtgjort tilstrækkeligt tungtvejende arbejdsmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde til at iværksætte videoovervågningen, som den havde fundet sted, og at overvågningen derfor havde overskredet grænserne for, hvad der efter arbejdsgivernes ledelsesret og dagældende persondatalov sagligt kunne begrundes.

Landsretten fandt imidlertid, at personen ikke havde godtgjort, at der var sket en sådan uberettiget anvendelse af overvågningen i forhold til personen, at der var grundlag for tilkendelse af godtgørelse for tort efter erstatningsansvarslovens § 26.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-22-0064.
Til top Sidst opdateret: 13-05-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk