Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tolkebistand i sag om fortsat varetægtsfængsling af georgisk mand 
08-08-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 7. august 2019 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 28. juni 2019.
En georgisk mand blev den 22. marts 2019 varetægtsfængslet og sigtet for indbrudstyveri. Den 16. maj 2019 blev der rejst tiltale mod tiltalte og to andre georgiske personer for blandt andet indbrudstyveri af særlig grov beskaffenhed. Fængslingsfristen blev efterfølgende forlænget flere gange. Under flere af retsmøderne var der problemer med at skaffe kvalificeret tolkebistand til tiltalte, der alene talte georgisk og derfor også havde vanskeligt ved at kommunikere med sin forsvarer. Den 27. maj 2019 blev der holdt fristforlængelsesmøde, hvor byretten løslod tiltalte, idet byretten blandt andet fandt, at det var i strid med EMRK artikel 6, stk. 2, at han under sin varetægtsfængsling ikke havde haft mulighed for at kommunikere med sin forsvarer. Anklagemyndigheden kærede kendelsen til landsretten, ligesom anklagemyndigheden begærede kæremålet tillagt opsættende virkning, hvilket byretten efterkom. Ved kendelse af 29. maj 2019 ændrede landsretten byrettens kendelse, idet landsretten bestemte, at tiltalte skulle være fortsat varetægtsfængslet, idet tolkeproblemerne, sådan som disse var beskrevet, ikke kunne begrunde en løsladelse af tiltalte. Således fandt landsretten, at byretten burde have forlænget fængslingsfristen og udsat sagen med en efter omstændighederne kort frist til et nyt retsmøde, hvortil der kunne indkaldes tilstrækkeligt kvalificeret tolkebistand. Landsretten bestemte, at fængslingsfristen skulle fastsættes af byretten.

Byretten fængslede tiltalte frem til hovedforhandlingen

Ved kendelse af 1. juni 2019 bestemte byretten, at tiltalte skulle være varetægtsfængslet frem til hovedforhandlingen den 1. juli 2019. Byretten henviste i den forbindelse til landsrettens kendelse af 29. maj 2019, ligesom byretten henviste til, at grundlaget for byrettens kendelse af 22. marts 2019 fortsat fandtes at foreligge.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse

Tiltalte kærede kendelsen til landsretten, der stadfæstede byrettens kendelse. Landsretten lagde vægt på, at det ikke med sikkerhed kunne afvises, at tiltalte og den tolk der blev benyttet i forbindelse med retsmødet den 1. juni 2019, indbyrdes havde haft visse forståelsesmæssige problemer, idet landsretten dog samtidig lagde til grund, at tiltalte under sagens forløb havde fået oversat og modtaget de relevante oplysninger om indholdet af tiltalen og om sagens forløb. På den baggrund fandt landsretten, at der fortsat ikke var grundlag for at løslade tiltalte med henvisning til EMRK artikel 6, stk. 3, litra a og/eller e.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-26-0029.
Til top Sidst opdateret: 08-08-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk