Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tingsretlig beskyttelse af brugsrettigheder over fast ejendom, der er udlejet til erhverv 
17-10-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 15. oktober 2018 meddelt et selskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 16. marts 2018.
Selskabet A indgik en erhvervslejekontrakt i primo november 2001 med et andet selskab B vedrørende A’s leje af ejendom X. Af lejekontrakten fremgik det, at A havde ret til at anvende lejemålet til selvbetjeningsdetailhandel med føde- og/eller kolonialvarer og/eller daglige forbrugsvarer, nonfood af samme karakter samt udvalgs- og salgsvarer, som generelt forhandles af de øvrige af selskabets butikker. Ekstrakt af erhvervslejekontrakten, dog uden paragraffen om anvendelse af lejemålet, blev tinglyst i august 2002.

Da erhvervslejekontrakten blev indgået mellem A og B, ejede B endnu ikke ejendommen X. B indgik en aftale om et betinget skøde vedrørende køb af ejendom X, og det betingede skøde blev underskrevet ultimo november 2001 og tinglyst i marts 2002. Af det betingede skøde fremgik det, at der på ejendom X ville blive tinglyst en deklaration med et indhold svarende til den deklaration, der senere blev tinglyst på ejendom X i februar 2002. Af deklarationen fremgik det, at der fra de(n) på ejendommen til enhver tid værende dagligvarebutik(ker) ikke måtte drives virksomhed med salg af brødprodukter fra egen produktion fra ejendommen, herunder såkaldte bake-off-produkter. Den påtaleberettigede i henhold til deklarationen var den til enhver tid værende ejer af naboejendommen Y.

I sommeren 2012 påbegyndte A salg af bake-off-produkter, som også forhandles i A’s øvrige butikker, fra ejendom X.

Ejer C af naboejendommen Y lagde sag an mod A og den nuværende ejer/udlejer D af ejendom X med påstand om forbud mod salg af brødprodukter fra egen produktion, herunder bake-off-produkter. A og D påstod frifindelse. Det bemærkes, at D ikke har søgt om appeltilladelse til Højesteret.

Sagen omhandler således, hvilken af de to modstridende brugsrettigheder vedrørende salg af bake-off-produkter over en ejendom X, der er gældende; A’s ret i henhold til erhvervslejekontrakten eller C’s ret i henhold til deklarationen.

Byretten frifandt selskabet A

Byretten fandt, at A i henhold til erhvervslejeaftalen var sikret ret til salg af bake-off-produkter, at denne brugsret ikke krævede tinglysning, jf. erhvervslejelovens § 6, stk. 1, hvorfor efterfølgende tinglyste aftaler ikke kunne fortrænge brugsretten. Da erhvervslejekontrakten blev indgået i november 2001 før tinglysning af deklarationen i februar 2002, var A således først i tid og bedst i ret.

Landsretten ændrede byrettens dom

C ankede dommen til landsretten, der forbød A at sælge brødprodukter fra egen produktion, herunder bake-off-produkter, fra ejendommen X.

Landsretten fandt, at B først fra erhvervelsen af ejendom X havde været berettiget og legitimeret til at tilsige tredjemand, i dette tilfælde A, rettigheder over ejendommen, der nød beskyttelse efter erhvervslejelovens § 6, og at A ved indgåelsen af erhvervslejekontrakten med B ikke i forhold til tredjemand kunne få bedre retsstilling, end B havde i medfør af det betingede skøde, hvorfor erhvervslejekontrakten måtte forstås med det forbehold, at der ikke måtte forhandles bake-off-produkter som nævnt i det betingede skøde. Landsretten anførte desuden, at allerede fordi deklarationen blev tinglyst i februar 2002, og endeligt skøde med samme indhold som det betingede skøde blev tinglyst i marts 2002, var det uden betydning, at ekstrakt af erhvervslejekontrakten, i øvrigt uden medtagelse af paragraffen om anvendelse af lejemålet, blev tinglyst i august 2002.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0185.
Til top Sidst opdateret: 17-10-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk