Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tilsidesættelse af god advokatskik ved ikke at have sikret sig, at en advokatsekretær var klar over, hvordan en deponeringskonto skulle oprettes 
17-04-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 15. april 2013 meddelt en advokat tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 11. januar 2013 i en sag mellem Advokatnævnet og advokaten om tilsidesættelse af god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, stk. 1. Advokaten, der bistod en dansk køber med erhvervelse af en maskine fra en sælger i Irland, havde over for sin klient påtaget sig at deponere købesummen i sælgers pengeinstitut således, at beløbet kun kunne frigives efter advokatens godkendelse. Advokaten godkendte deponeringsteksten, men overlod herefter det praktiske arbejde med oprettelse af en deponeringskonto til sin advokatsekretær og tog på rejse til udlandet. Ved en fejl overførte advokatsekretæren købesummen til sælgers almindelige bankkonto. Advokaten påtog sig efter sin hjemkomst ansvaret for fejlen over for sin klient og erklærede at ville indestå for eventuelle tab, som denne måtte komme til at lide som følge af fejlen. Advokatnævnet fandt, at advokaten havde handlet i strid med god advokatskik ved ikke at sikre sig, at købesummen blev deponeret. Advokaten indbragte nævnets kendelse for byretten, der blandt andet udtalte, at oprettelse af en deponeringskonto må anses for en rutineopgave for en advokatsekretær, når deponeringsteksten er godkendt. Byretten fandt – efter en samlet vurdering af karakteren af fejlen og omstændighederne herved – ikke, at advokaten havde tilsidesat god advokatskik, og ophævede Advokatnævnets kendelse. Advokatnævnet ankede byrettens dom til Vestre Landsret, der stadfæstede nævnets kendelse under henvisning til, at advokaten havde undladt at sikre sig, at advokatsekretæren var klar over, hvilke sagsbehandlingsskridt hun skulle foretage sig i forbindelse med oprettelse af en deponeringskonto.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2013-22-0039.
Til top Sidst opdateret: 17-04-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk