Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tilladelse til kære til Højesteret af landsrettens kendelse om opretholdelse af en bestemmelse om udvisning i medfør af udlændingelovens § 50 a 
08-03-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 4. februar 2010 meddelt en domfældt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Østre Landsret den 22. december 2009.

Domfældte var ved dom af 22. august 2006 dømt for overtrædelse af straffelovens § 114, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1-7, ved at have sendt en trusselsmail til partiet Venstre, og straffelovens § 119, stk. 1, ved at have tildelt en sygeplejerske spark og knytnæveslag. Domfældte blev frifundet for straf i medfør af straffelovens § 16, stk. 1, idet han ifølge mentalerklæring i sagen fandtes at lide af paranoid skizofreni. Domfældte blev samtidig udvist i medfør af udlændingelovens § 22, nr. 6, med indrejseforbud i 10 år.

Byretten traf ved kendelse af 14. december 2009 bestemmelse om ophævelse af udvisningen i medfør af udlændingelovens § 50 a. Byretten lagde bl.a. vægt på, at domfældtes psykiske lidelse var veldokumenteret, alvorlig og kronisk med recidiv ved behandlingsophør, at behandlingsmulighederne i domfældtes hjemland, Rusland, ikke var nærmere oplyste, og at der efter overlægens udtalelse var alvorlig risiko for alvorlig kriminalitet/personfarlig kriminalitet. Byretten lagde endvidere vægt på, at der var gået næsten 3 ½ år siden byrettens dom, hvorunder domfældte havde været underlagt foranstaltning, jf. straffelovens § 68, samt på den pådømte kriminalitet.

Landsretten ændrede byrettens kendelse, således at bestemmelsen om udvisning med indrejseforbud blev opretholdt. Landsretten fandt, at domfældtes helbredsmæssige tilstand ikke afgørende talte imod udvisning, jf. udlændingelovens § 50 a, stk. 2. Landsretten henviste herved bl.a. til de lægelige oplysninger om domfældte og oplysningerne om behandlingsmulighederne i Rusland sammenholdt med karakteren af den pådømte kriminalitet.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2009-25-0196.
Til top Sidst opdateret: 08-03-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk