Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tilladelse til kære af kendelse om fortsat varetægtsfængsling af en person, der ansås for omfattet af personkredsen i straffelovens § 16 
02-03-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 4. februar 2010 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Østre Landsret den 22. december 2009 om fortsat varetægtsfængsling i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 2.

Byretten havde ved kendelse af 21. december 2009 truffet bestemmelse om, at den pågældende skulle løslades, idet fortsat varetægtsfængsling af den pågældende, der ifølge mentalerklæring var sindssyg, henset til den begåede kriminalitet og den herved forskyldte straf måtte anses at være i strid med proportionalitetsprincippet i retsplejelovens § 762, stk. 3. Uanset at det måtte lægges til grund, at der stadig var risiko for gentagelse, fandt byretten således, at formålet med varetægtsfængslingen kunne opnås med mindre indgribende foranstaltninger, jf. retsplejelovens § 765, stk. 1 og 2.

Østre Landsret traf ved kendelse af 22. december 2009 bestemmelse om fortsat varetægtsfængsling i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 2, idet landsretten bl.a. henset til tiltaltes forstraffe ikke fandt, at fortsat varetægtsfængsling i form af frihedsberøvelse ville være i strid med retsplejelovens § 762, stk. 3.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2009-26-0026.
Til top Sidst opdateret: 02-03-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk