Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tilladelser til appel til landsretten i sager om download og fildeling af ophavsretligt beskyttede filmværker 
05-09-2019 

Procesbevillingsnævnet har den 4. september 2019 meddelt en række borgere tilladelse til anke til Østre Landsret af en række domme, der er afsagt af flere forskellige byretter.
Et selskab havde på vegne af rettighedshaverne til filmværker anlagt en række sager mod private borgere ved flere forskellige byretter med påstand om betaling af 7.500 kr. i hver sag. Selskabet gjorde gældende, at borgerne var ansvarlige for ophavsretlige krænkelser foretaget fra borgernes IP-adresser ved download og fildeling af en række ophavsretligt beskyttede filmværker. Borgerne nægtede at have foretaget download og fildeling af filmene.

Byretterne lagde på baggrund af de fremlagte oplysninger til grund, at der var sket download og fildeling af de ophavsretligt beskyttede filmværker via borgernes IP-adresser. Det var desuden ubestridt i sagerne, at selskabet administrerede rettighederne til de krænkede filmværker.

Da borgernes WIFI-forbindelser havde været beskyttet med en kode, fandt byretterne, at der var en formodning for, at det var borgerne, der havde foretaget krænkelserne og følgelig var ansvarlige herfor. Byretterne fandt ikke, at borgerne havde afkræftet denne formodning, og dømte på den baggrund borgerne til at betale 7.500 kr. til selskabet i hver sag.

Procesbevillingsnævnet har herudover den 4. september 2019 efter retsplejelovens § 389 a meddelt en borger tilladelse til kære til Østre Landsret af byrettens kendelse om ikke at løfte en tilsvarende sag om download og fildeling af et ophavsretligt beskyttet filmværk ud af småsagsprocessen. Borgeren påstod sagen løftet ud af småsagsprocessen under henvisning til sagens komplekse retlige og faktiske forhold. Byretten fandt imidlertid på det foreliggende grundlag ikke, at sagen indeholdt sådanne særlig komplicerede faktiske eller retlige spørgsmål, at sagen skulle tages ud af småsagsprocessen.

Procesbevillingsnævnets sagsnumre

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2019-21-0225, 2019-21-0306, 2019-21-0424 og 2019-21-0474. Sagen om kæretilladelse efter retsplejelovens § 389 a er behandlet under j. nr. 2019-21-0670.
Til top Sidst opdateret: 05-09-2019 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk